The righteous will shine – Song ngữ 26.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (July 26):  

The righteous will shine like the sun in the Father’s kingdom

Scripture:  Matthew 13:36-43

36 Then he left the crowds and went into the house. And his disciples came to him, saying, “Explain to us the parable of the weeds of the field.” 37 He answered, “He who sows the good seed is the Son of man; 38 the field is the world, and the good seed means the sons of the kingdom; the weeds are the sons of the evil one, 39 and the enemy who sowed them is the devil; the harvest is the close of the age, and the reapers are angels. 40 Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. 41 The Son of man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all evildoers, 42 and throw them into the furnace of fire; there men will weep and gnash their teeth. 43 Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear.

Thứ Ba ngày 26.8.2022          

Người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước Cha

Mt 13,36-43

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

Meditation: Are you quick to judge the faults of others? Jesus’ parable teaches us patience lest we judge before the time is right. Jesus also warns that there is an enemy who seeks to destroy the good seed of his word before it can bear fruit. Both good and evil can be sown in our hearts like tiny seeds which germinate, and in due time yield a harvest of good or bad fruit. We must stand guard lest evil take root in our hearts and corrupt us.

Reaping what we sow in this life

Charles Read wrote: “Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.” In the day of judgment each will reap what he or she has sown in this life. Those who sow good will shine in the kingdom of their Father. They will radiate with the beauty, joy, and fullness of God’s love. Do you allow the love of Jesus Christ to rule in your heart, thoughts, and actions?

“Lord Jesus, may your all-consuming love rule in my heart and transform my life that I may sow what is good, worthy, and pleasing to you.”

Suy niệm: Bạn có nhanh chóng xét đoán những lỗi lầm của người khác không? Dụ ngôn của Đức Giêsu dạy chúng ta tính kiên nhẫn kẻo sợ rằng chúng ta sẽ xét đoán trước thời gian thích hợp. Đức Giêsu cũng cảnh báo rằng có kẻ thù, luôn tìm cách phá hoại hạt giống tốt của lời Ngài trước khi nó có thể sinh trái. Cả điều tốt và xấu có thể được gieo vào lòng chúng ta như những hạt giống nhỏ nẩy mầm, cho tới thời gian sinh hoa trái tốt hay xấu. Chúng ta phải đề phòng kẻo lỡ sự xấu ăn rễ trong lòng chúng ta và sẽ tiêu hủy chúng ta.

Gặt những gì chúng ta gieo ở đời này

Charles Read nói: “Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một bản tính. Gieo một bản tính, gặt một số phận.” Trong ngày phán xét, mỗi người sẽ thu gặt những gì mà họ đã gieo trong cuộc đời này. Những ai gieo giống tốt sẽ chiếu sáng trong vương quốc của Cha. Họ sẽ tỏa sáng với vẻ đẹp, niềm vui, và sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa. Bạn có cho phép tình yêu của Đức Giêsu Kitô cai quản tâm hồn, các tư tưởng, và những hành động của bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì tình yêu nóng bỏng của Chúa cai quản linh hồn con và biến đổi cuộc đời con để con có thể gieo những gì tốt lành, có giá trị, và làm vui lòng Chúa.

Comments are closed.

phone-icon