Moses and Elijah… spoke of his exodus – The WAU 06.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – August 2022

Saturday August 6th 2022 

Meditation:  Luke 9, 28-36

Moses and Elijah… spoke of his exodus. (Luke 9:30, 31)

Poor Peter! Yes, he witnessed Jesus’ transfiguration, and of course, it was awe-inspiring to see Jesus transformed by the glory of God and to see Elijah and Moses with him. But he slept through one very important part of this remarkable event. 

What did he miss? Luke tells us that Peter, along with James and John, “had been overcome by sleep” just as the two heavenly visitors began talking with Jesus (9:32). So he missed whatever Elijah and Moses said about Jesus’ coming “exodus”—his death and resurrection (9:31).

Imagine the insights Peter slept through! They could have helped prepare him for the scandal of Jesus’ crucifixion and helped him to understand why Jesus had to face the cross. And they could have given Peter a deeper grasp of God’s plan of salvation—and his own role in that plan. Peter would have understood that Jesus’ exodus would lead to freedom—for everyone. 

It’s no wonder that, when he awoke, Peter had the wrong idea about how to honour what had just happened. Offering to build tents for the three figures, he tried to keep them there, fixed in glory, for all the world to see. But if he had heard about Jesus’ exodus, Peter might have grasped that Jesus is glorified both in his heavenly radiance and in his self-giving on the cross. He might have grasped, too, that this cross is the path to glory for everyone who follows the Lord. 

Every time you come to the Lord in prayer, you too have the opportunity to hear from him—whether it’s in Scripture, as you review the events of the day, or as you reflect on the people in your life. So don’t fall asleep! Keep your “spiritual ears” open to hear him. Even if it’s just a sense of peace or a quick thought that makes you feel more compassion for someone, Jesus wants to talk with you!

“Lord, it is good for me to be here with you! Open my ears and my heart to hear you.”

Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên
ngày 06.8.2022

Suy niệm: Lc 9, 28-36
Môisen và Êlia… nói về việc xuất hành của Ngài (Lc 9,30-31)

Phêrô thật tội nghiệp! Đúng vậy, ông đã chứng kiến ​​sự biến hình của Chúa Giêsu, và tất nhiên, thật là kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu được biến đổi bởi sự vinh hiển của Thiên Chúa và được nhìn thấy Êlia và Môisen nói chuyện với Ngài. Nhưng ông đã ngủ say và bỏ mất một phần rất quan trọng của sự kiện đáng chú ý này. 

Ông đã bỏ lỡ điều gì? Luca nói với chúng ta rằng Phêrô cùng với Giacôbê và Gioan “đã ngủ say” ngay khi hai vị khách từ trời bắt đầu nói chuyện với Chúa Giêsu (9,32). Vì vậy, ông đã bỏ lỡ những điều Êlia và Môisen nói về việc Chúa Giêsu sắp “xuất hành” – cái chết và sự phục sinh của Ngài (9,31). 

Hãy tưởng tượng những điều mà Phêrô đã bỏ qua! Chúng có thể đã giúp chuẩn bị cho ông trước vụ tai tiếng về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh và giúp ông hiểu tại sao Chúa Giêsu phải đối mặt với thập tự giá. Và chúng có thể đã cho Phêrô hiểu sâu hơn về kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa – và vai trò của chính ông trong kế hoạch đó. Phêrô sẽ hiểu rằng cuộc xuất hành của Chúa Giêsu sẽ dẫn đến tự do – cho tất cả mọi người. 

Không có gì lạ khi khi tỉnh dậy, Phêrô đã có ý nghĩ sai lầm về việc muốn tôn kính những gì vừa xảy ra. Đề nghị dựng lều cho ba nhân vật, ông cố gắng giữ các ngài ở đó, cố định trong vinh quang, cho tất cả thế giới nhìn thấy. Nhưng nếu ông đã nghe về cuộc xuất hành của Chúa Giêsu, Phêrô có thể hiểu rằng Chúa Giêsu được tôn vinh cả trong sự rạng rỡ trên trời và sự tự hiến của Ngài trên thập tự giá. Ông cũng có thể hiểu rằng thập tự giá này là con đường dẫn đến vinh quang cho mọi người theo Chúa. 

Mỗi khi bạn đến với Chúa trong cầu nguyện, bạn cũng có cơ hội để nghe từ Ngài – cho dù đó là trong Kinh thánh, khi bạn xem lại các sự kiện trong ngày hoặc khi bạn suy gẫm về những người trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, đừng ngủ quên! Hãy mở “đôi tai thiêng liêng” của bạn để nghe tiếng Ngài. Ngay cả khi đó chỉ là cảm giác bình an hay một suy nghĩ thoáng qua khiến bạn cảm thấy thương người hơn, Chúa Giêsu muốn nói chuyện với bạn! 

Lạy Chúa, thật tốt cho con khi được ở đây với Chúa! Xin hãy mở rộng đôi tai và trái tim con để lắng nghe tiếng Chúa. 

Comments are closed.

phone-icon