Be merciful as your Father is merciful – Suy niệm ngày 06.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, March 6, 2023

Be merciful as your Father is merciful

Gospel Reading:  Luke 6:36-38  

36 Be merciful, even as your Father is merciful.37 “Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; 38 give, and it will be given to you; good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back.”

Thứ Hai, ngày 06.03.2023                

Hãy thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót

Lc 6,36-38

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Meditation: Do you know and experience the mercy God has for you through the blood of Jesus Christ that was shed for you and for your sins upon the cross? The Lord Jesus took our sins upon himself and nailed them to the cross so that we could receive pardon rather than condemnation, freedom rather than slavery to sin, and healing for the wounds caused by sin, injustice, and evil. 

God’s mercy knows no limits

God the Father never tires of showing his steadfast love and mercy to those who seek him. Scripture tells us that his mercies never cease. “The steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness” (The Lamentations of Jeremiah 3:22-23). What can hold us back from receiving God’s mercy and pardon? Anger, resentment, an unwillingness to forgive or to ask for pardon can hold us back from the healing power and merciful love that has power to wash away guilt and condemnation, fear and anger, pride and resentment. The Lord Jesus offers us freedom to walk in his way of love and forgiveness, mercy and goodness. 

Imitate God the Father’s mercy

We are called to be merciful towards one another just as our heavenly Father has been merciful towards each one of us. Do you quickly forgive those who wrong you or cause you grief or pain, or do you allow ill-will and resentment to grow in your heart? Do you pray for those who have lost sight of God’s mercy, pardon, truth, and justice? 

In the Old Testament we see the example of Daniel, a man of great faith in God’s mercy and just ways, who prayed daily, not only for himself, but for his own people, and for his persecutors as well.  Daniel was ‘shamefaced’ before God because he recognized that his own people who had been called and chosen by God as the people of Israel, were now suffering in exile due to their sins and unfaithfulness to the covenant God had made with them (see Daniel 9:4-10). Daniel did not sit in judgment over the failings and sins of his own people, instead he pleaded with God for compassion, pardon, and restoration. Our shame will turn to joy and hope if we confess our sins and ask for God’s healing love and mercy.. 

Do not judge 

Why does Jesus tell his followers to “not judge lest they be judged”? Jesus knew the human heart all too well. We judge too quickly or unfairly with mixed motives, impure hearts, and prejudiced minds. The heart must be cleansed first in order to discern right judgment with grace and mercy rather than with ill will and vengeance.

Ephrem the Syrian (306-373 AD), a wise early Christian teacher and writer, comments on Jesus’ exhortation to not condemn:

Do not judge, that is, unjustly, so that you may not be judged, with regard to injustice. With the judgment that you judge shall you be judged. This is like the phrase “Forgive, and it will be forgiven you.” For once someone has judged in accordance with justice, he should forgive in accordance with grace, so that when he himself is judged in accordance with justice, he may be worthy of forgiveness through grace. Alternatively, it was on account of the judges, those who seek vengeance for themselves, that he said, “Do not condemn.” That is, do not seek vengeance for yourselves. Or, do not judge from appearances and opinion and then condemn, but admonish and advise. (COMMENTARY ON TATIAN’S DIATESSARON 6.18B.)

Grace and mercy  What makes true disciples of Jesus Christ different from those who do not know the Lord Jesus and what makes Christianity distinct from any other religion? It is grace – treating others not as they deserve, but as God wishes them to be treated – with forbearance, mercy, and loving-kindness. God shows his goodness to the unjust as well as to the just. His love embraces saint and sinner alike. God always seeks what is best for each one of us and he teaches us to seek the greatest good of others, even those who hate and abuse us. Our love for others, even those who are ungrateful and unkind towards us, must be marked by the same kindness and mercy which God has shown to us. It is easier to show kindness and mercy when we can expect to benefit from doing so. How much harder when we can expect nothing in return. Our prayer for those who do us ill both breaks the power of revenge and releases the power of love to do good in the face of evil.

Overcome evil with mercy and goodness

How can we possibly love those who cause us grief, harm, or ill-will? With God all things are possible. He gives power and grace to those who trust in his love and who seek his wisdom and help. The Lord is ready to work in and through us by his Holy Spirit, both to purify our minds and hearts and to help us do what is right, good, and loving in all circumstances. Paul the Apostle reminds us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5) God’s love conquers all, even our hurts, injuries, fears, and prejudices. Only the cross of Jesus Christ and his victory over sin can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment, and give us the courage to overcome evil with good (Romans 12:21). Such love and grace has power to heal, restore, and transform us into the image of Christ. Do you know the power of Christ’s redeeming love and mercy?

“Lord Jesus, your love brings freedom, pardon, and joy. Transform my heart with your love that nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, or make me bitter towards anyone.”

Suy niệm: Bạn có biết và cảm nghiệm lòng thương xót Thiên Chúa dành cho bạn qua máu của Đức Giêsu Kitô đã đỗ ra cho bạn và cho tội lỗi bạn trên thập giá không? Chúa Giêsu đã mang tội lỗi chúng ta vào mình và đóng đinh chúng vào thập giá để chúng ta có thể lãnh nhận ơn tha thứ hơn là án phạt, tự do hơn là nô lệ cho tội lỗi, và sự chữa lành cho những vết thương do tội lỗi, bất công, sự dữ gây ra.

Lòng thương xót Thương Chúa không có giới hạn

Chúa Cha không bao giờ mệt mỏi bày tỏ tình yêu và lòng thương xót kiên định của Người cho những ai tìm kiếm Người. Kinh thánh nói với chúng ta rằng lòng thương xót của Người vô cùng vô tận. “Lượng từ bi ĐỨC CHÚA đâu đã cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!” (Ac của ngôn sứ Giêrêmia 3,22-23). Điều gì có thể ngăn cản chúng ta không lãnh nhận lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa? Nóng giận, bực bội, không sẵn sàng tha thứ hay xin tha thứ có thể ngăn cản chúng ta khỏi sức mạnh chữa lành và tình yêu thương xót có sức tẩy xóa tội lỗi và án phạt, sợ hãi và nóng giận, kiêu ngạo và bực tức. Chúa Giêsu ban cho chúng ta tự do để đi trong đường lối yêu thương và tha thứ, thương xót và nhân hậu của Người.

Noi gương lòng thương xót của Chúa Cha

Chúng ta được gọi có lòng thương xót với nhau như Cha trên trời đã có lòng thương xót với mỗi người chúng ta. Bạn có mau chóng tha thứ cho những ai làm hại mình hay gây cho bạn nỗi đau khổ, hay bạn cho phép sự hận thù và ý xấu lớn lên trong lòng mình không? Bạn có cầu nguyện cho những ai không còn nhận ra lòng thương xót, ơn tha thứ, chân lý, và công bình của Thiên Chúa không?

Trong Cựu ước chúng ta thấy gương của Đanien, người có lòng tin mạnh mẽ vào lòng thương xót và đường lối công bình của Thiên Chúa, người cầu nguyện hằng ngày, không chỉ cho mình mà cho dân tộc mình và cho những kẻ bách hại mình nữa. Đanien đã xấu hổ trước Thiên Chúa vì ông nhận ra rằng dân của ông là Israel đã được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn, giờ đây đang đau khổ nơi chốn lưu đày vì tội lỗi và bất trung của họ với giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ (Đn 9,4-10). Đanien đã không ngồi đoán xét về những sa ngã và tội lỗi của dân mình, nhưng ông đã cầu xin với Thiên Chúa động lòng trắc ẩn, ơn tha thứ, và sự phục hồi. Nỗi buồn tủi của chúng ta sẽ biến thành vui mừng và hy vọng nếu chúng ta xưng thú tội lỗi mình và cầu xin tình yêu chữa lành và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đừng đoán xét

Tại sao Đức Giêsu nói với các môn đệ “đừng đoán xét kẻo bị xét đoán”? Đức Giêsu biết lòng mọi người quá rõ. Chúng ta xét đoán mau lẹ hay bất công với những động lực lẫn lộn, tâm hồn dơ bẩn, và tâm trí thành kiến. Trước hết tâm hồn phải trong sạch để phân định xét xử đúng đắn với ơn sủng và lòng thương xót hơn là hận thù.

Giáo phụ Ephrem thành Syrian (306-373 AD), một học giả và thầy dạy Công giáo, chú giải lời khuyến cáo của Đức Giêsu không xét đoán:

Đừng xét đoán, tức là, bất công, để bạn không bị xét đoán, vì sự bất công đó. Với sự xét đoán mà bạn làm sẽ khiến bạn bị xét xử. Điều này cũng giống câu nói “Hãy tha thứ và ngươi sẽ được thứ tha”. Vì một khi người ta xét đoán theo lẽ công bình, họ nên tha thứ theo ơn sủng, để khi chính họ bị xét xử theo lẽ công bình, họ có thể xứng đáng với ơn tha thứ ngang qua ơn sủng. Như một sự lựa chọn, chính vì các sự xét xử, những ai tìm kiếm sự báo thù cho chính mình, mà Người nói “Đừng xét đoán”. Nghĩa là đừng tìm kiếm sự trả thù cho chính mình. Hoặc đừng xét đoán theo dáng vẻ bề ngoài và quan điểm rồi kết án, nhưng hãy khiển trách và khuyên bảo. (chú giải các Tin mừng của Tatian 6.18b.)

Ơn sủng và lòng thương xót 

Điều gì làm cho người môn đệ đích thật của Đức Giêsu Kitô khác với những người không biết Chúa Giêsu và điều gì làm cho đạo Công giáo khác với bất kỳ tôn giáo khác? Đó chính là ơn sủng – việc đối xử với người khác, không phải  như họ đáng chịu, nhưng như Thiên Chúa muốn họ được đối xử, bằng tình yêu, nhân từ, và thương xót. Thiên Chúa nhân từ đối với những người bất chính cũng như những người công chính. Tình yêu của Người đón nhận người thánh thiện cũng như người tội lỗi. Thiên Chúa tìm kiếm sự tốt lành nhất của chúng ta, và dạy chúng ta tìm kiếm sự tốt lành nhất cho người khác, thậm chí những kẻ ghen ghét và sỉ nhục mình. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác, thậm chí những ai vô ơn và ích kỷ với chúng ta, phải được ghi dấu bởi cùng sự tốt lành và thương xót mà Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Thật là dễ dàng để tỏ lòng tốt và thương xót khi chúng ta có thể mong đợi sự đáp trả cho hành động đó. Nhưng khi chúng ta không thể mong đợi gì từ sự đáp trả thì khó khăn biết bao. Lời cầu nguyện của chúng ta cho những người làm hại mình đập tan sức mạnh của sự trả thù và phát sinh sức mạnh của tình yêu để làm điều tốt khi đối diện với điều xấu.

Chế ngự sự dữ bằng lòng thương xót và nhân từ

Làm thế nào để có thể yêu thương những người có ác ý và làm hại chúng ta? Với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Người ban sức mạnh và ơn sủng cho những ai nhận biết tình yêu của Người, và cầu xin ơn huệ và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần, đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Tình yêu của Người chiến thắng tất cả, thậm chí những xúc phạm, sợ hãi, thành kiến, và đau khổ. Chỉ có thập giá Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi hành động ác tâm, thù hận, ghen ghét, oán giận, và ban cho chúng ta lòng can đảm để biến điều xấu thành điều tốt (Rm 12,21). Tình yêu và ơn sủng như thế có năng lực chữa lành và cứu thoát khỏi sự diệt vong. Bạn có biết sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Đức Kitô không?

“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa đem lại sự tự do và tha thứ. Xin Chúa lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, và giải thoát lòng con với tình yêu thương xót của Chúa để không gì có thể khiến cho con mất kiên nhẫn, xáo trộn sự bình an, mất đi niềm vui, khiến con trở thành nỗi cay đắng cho người khác.”

Comments are closed.

phone-icon