His disciples… went and spoke to Jesus – Suy niệm theo WAU ngày 05.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

His disciples… went and spoke to Jesus (Mt 14:12)

The details of John the Baptist’s death are so shocking that it would be easy to miss this last line in today’s Gospel. Handling the formalities of a person’s death, even a tragic one, may not seem especially noteworthy. But if we look a little more closely, we can find clues that can help us work through our own painful losses.

John’s disciples must have been grief-stricken by his execution, but they didn’t let their anguish immobilize them. They had learned much from John about God’s love and his desire to care for them. Those lessons likely gave them the courage to go and claim John’s body, even though that meant coming forward as disciples of one of Herod’s enemies. That kind of courage is impressive, but what happened next was even more impressive: they went to Jesus.

Perhaps John’s disciples simply wanted to inform Jesus of his cousin’s death. But it’s also quite possible they looked to him-the man John had identified as “the Son of God” (John 1:34)-for consolation. Maybe they asked him to help them make sense of this tragedy. Maybe they sought his reassurance that they had not followed John in vain and that God still had his hand on them.

We don’t know what Jesus said to these disciples, but there are other times when he did talk about suffering and loss. He promised, “Blessed are they who mourn, for they will be comforted” (Matthew 5:4). He told Martha, “I am the resurrection and the life” (John 11:25). And just before his passion, he said, “Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat” (John 12:24). Surely he offered these disciples similar words of hope and guidance!

There are no easy answers when it comes to suffering. But Jesus is always ready to walk with us and help us through our toughest times.

“Thank you, Lord, for your promise of comfort.”

Các môn đệ Ngài… đi và nói với Đức Giêsu (Mt 14,12)

Chi tiết về cái chết của Gioan Tẩy Giả gây sửng sốt đến nỗi rất dễ bỏ qua dòng cuối cùng này trong bài Tin Mừng hôm nay. Xử lý các thủ tục về cái chết của một người, thậm chí là một cái chết bi thảm, có vẻ không đặc biệt đáng chú ý. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút, chúng ta có thể tìm thấy những manh mối giúp chúng ta vượt qua những mất mát đau thương của chính mình.

Các môn đệ của Gioan hẳn đã rất đau buồn trước cuộc hành quyết của ông, nhưng họ không để nỗi thống khổ làm họ bất động. Họ đã học được nhiều điều từ Gioan về tình yêu thương của Thiên Chúa và mong muốn chăm sóc họ của Ngài. Những bài học đó có lẽ đã cho họ can đảm để đi nhận xác của Gioan, mặc dù điều đó có nghĩa là tiến tới với tư cách là môn đệ của một trong những kẻ thù của Hêrôđê. Loại can đảm đó thật ấn tượng, nhưng điều xảy ra tiếp theo còn ấn tượng hơn: họ đã đến với Chúa Giêsu.

Có lẽ các môn đệ của Gioan chỉ muốn thông báo cho Chúa Giêsu về cái chết của em họ Ngài. Nhưng cũng có thể họ tìm đến Ngài – người mà Gioan đã xác định là “Con Thiên Chúa” (Ga 1,34) – để được an ủi. Có lẽ họ đã nhờ Ngài giúp họ hiểu được bi kịch này. Có thể họ tìm kiếm sự trấn an của Ngài rằng họ đã không đi theo Gioan một cách vô ích và rằng Thiên Chúa vẫn có bàn tay của Ngài trên họ.

Chúng ta không biết Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đệ này, nhưng có những lúc khác Ngài nói về đau khổ và mất mát. Ngài hứa: “Phúc cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi” (Mt 5,4). Ngài nói với Mátta, “Ta là sự sống lại và sự sống” (Ga 11,25). Và ngay trước cuộc khổ nạn của mình, Ngài đã nói: “Nếu hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12,24). Chắc chắn Ngài đã ban cho các môn đệ này những lời hy vọng và hướng dẫn tương tự!

Không có câu trả lời dễ dàng khi nói đến đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn nhất.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì lời hứa an ủi của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon