Let the little children come to Me – Suy niệm theo WAU ngày 19.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Let the little children come to Me (Mt 19:14)

In Jesus’ day, as in our own, some people were valued far more than others. Religious leaders and people from wealthy families were highly respected. Far lower down came laborers like fishermen, lower still women of any class, and, at the very bottom, children. So it’s not surprising that Jesus’ disciples shooed away the children who approached him.

But Jesus would have none of this. He valued the children and made it clear to the disciples that the kingdom of heaven belonged “to such as these” (Matthew 19:14).

Today children may be more highly valued, but there are two glaring exceptions: children who are yet to be born and children with disabilities. They belong in the same low status as people near the end of their lives, people suffering with dementia, people regarded as foreigners, and people who lack homes, skills, or resources.

This devaluing goes right against the way of Jesus. He values every individual he creates. He treasures them and always has time for them. He did this during his ministry when he touched lepers, broke bread with prostitutes, and spoke tenderly to a woman accused of infidelity.

Jesus didn’t stop showing care for the needy when he ascended into heaven. He continues to do it every day through his people. Through missionaries to poor nations, through religious brothers and sisters who live among the inner-city poor, and through every person who ventures into a nursing home or inside prison walls-through all these ways and more, he continues to shower his love on the poor and the outcast.

What do your gestures reveal? Are you more like the welcoming Jesus, or more like the class-conscious disciples? The next time you encounter a person who is different than you, don’t just pass him or her by. Say hello. Take time to learn that person’s name. Look that person in the eye, and wait patiently to allow him to tell his story. Who knows? Perhaps there is a way you can lend a hand.

Jesus treasures each person. As he let the children come near to him, you can let people come close to you.

“Jesus, show me how highly you value the ‘least of these.’ Teach me so that my words and actions toward them mirror yours.”

Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta (Mt 19,14)

Vào thời của Chúa Giêsu, cũng như trong thời của chúng ta, một số người được đánh giá cao hơn nhiều so với những người khác. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người thuộc các gia đình giàu có rất được kính trọng. Ở tầng lớp thấp hơn, những người lao động như ngư dân, thấp hơn vẫn là phụ nữ thuộc bất kỳ tầng lớp nào, và ở tầng lớp thấp nhất là trẻ em. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các môn đệ của Chúa Giêsu xua đuổi những đứa trẻ đến gần Ngài.

Nhưng Chúa Giêsu sẽ không có như vậy. Ngài coi trọng các trẻ em và nói rõ với các môn đệ rằng nước thiên đàng “thuộc về những trẻ nhỏ này” (Mt 19,14).

Ngày nay trẻ em có thể được đánh giá cao hơn, nhưng có hai ngoại lệ rõ ràng: trẻ em chưa được sinh ra và trẻ em khuyết tật. Họ thuộc về tình trạng thấp kém như những người gần cuối đời, những người bị sa sút trí tuệ, những người bị coi là người xa lạ, và những người không có nhà cửa, kỹ năng hoặc nguồn lực.

Việc mất giá trị này đi ngược lại với đường lối của Chúa Giêsu. Ngài coi trọng mọi cá nhân Ngài dựng nên. Ngài trân trọng họ và luôn dành thời gian cho họ. Ngài đã làm điều này trong sứ vụ của mình khi chạm vào người phung, ăn uống với gái điếm và nói chuyện dịu dàng với một phụ nữ bị buộc tội ngoại tình.

Chúa Giêsu đã không ngừng bày tỏ sự quan tâm đến những người nghèo túng khi Ngài lên trời. Ngài tiếp tục làm điều đó mỗi ngày thông qua dân của mình. Thông qua các nhà truyền giáo đến các quốc gia nghèo, thông qua các anh chị em tu sĩ sống giữa những người nghèo trong thành phố, và thông qua mỗi người mạo hiểm vào viện dưỡng lão hoặc bên trong các bức tường nhà tù – thông qua tất cả những cách này và hơn thế nữa, Ngài tiếp tục tưới tắm tình yêu của mình trên những người nghèo và bị ruồng bỏ.

Những cử chỉ của bạn biểu lộ điều gì? Bạn giống Chúa Giêsu niềm nở hơn, hay giống các môn đệ ý thức giai cấp hơn? Lần tới khi bạn gặp một người khác với mình, đừng chỉ lướt qua người đó. Hãy chào họ. Dành thời gian để tìm hiểu tên của người đó. Hãy nhìn thẳng vào mắt người đó và kiên nhẫn chờ đợi để người ấy kể câu chuyện của mình. Ai biết được? Có lẽ có một cách bạn có thể giúp một tay.

Chúa Giêsu quý trọng từng người. Khi Ngài để trẻ nhỏ đến gần Ngài, bạn cũng có thể để mọi người đến gần mình.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết cách đánh giá cao về “những kẻ bé mọn này”. Xin dạy con để những lời nói và hành động của con đối với chúng phản ánh lời nói của Chúa.”

Joshua 24:14-29
Ngày hôm nay, các ngươi hãy quyết định sẽ phụng sự ai (Gs 24,15)

Joshua stood before the Israelites as they were about to settle in the Promised Land. Decades had passed since that pivotal day when God led them out of slavery in Egypt. But in a land surrounded by pagan gods, Joshua knew that each person would face temptations on every side. It would be a challenge to learn how to live in freedom as God’s people. It’s a challenge we deal with as well.

Decide. This was Joshua’s appeal to the Israelites, and you face the same decision. God gave you free will-a gift that no one can take away from you-so that you can choose whom you will follow. And part of choosing is to take hold of one thing and set aside something else. It means you’re saying yes to the Lord and no to the things that separate you from him.

Today. Your decision is not a onetime event but a daily choice. Each morning before your feet hit the floor, take the opportunity to choose to serve the Lord. Granted, each day will hold different challenges, different joys, and different opportunities. But the question is always the same. And the promise is always the same as well: a new beginning. You can leave yesterday behind and start new again. Today.

Whom you will serve. Will you serve your own self-interest and the false gods of pleasure and power and riches? Or will you serve the Lord? God is the One who created you, who called you as his own, and who sent Jesus to lay down his life for you. He is holy and mighty, and he is merciful and loving. He cares for you, and he never gives up on you. He gives you the Holy Spirit to help you follow him. Keeping these truths in mind, consider the many ways the Lord has led you to this “today.” Let them remind you that he is trustworthy and completely reliable.

Then decide. Choose today. Whom will you serve?

Lord Jesus, I choose you today. I lay my heart and my mind before you and ask for the grace to walk in your ways.”

Giôsuê đứng trước dân Israel khi họ chuẩn bị định cư ở Đất Hứa. Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày quan trọng đó khi Thiên Chúa dẫn họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Nhưng ở một xứ bao quanh bởi các thần ngoại giáo, Giôsuê biết rằng mỗi người sẽ đối mặt với cám dỗ từ mọi phía. Sẽ là một thử thách để học cách sống tự do với tư cách là dân Thiên Chúa. Đó cũng là một thách thức mà chúng ta phải đối mặt.

Quyết định. Đây là lời kêu gọi của Giôsuê đối với dân Israel, và bạn cũng phải đối mặt với quyết định tương tự. Chúa ban cho bạn sự tự do ý chí – một món quà mà không ai có thể lấy đi của bạn – để bạn có thể chọn người mà bạn sẽ theo. Và một phần của sự lựa chọn là nắm lấy một thứ và gạt bỏ một thứ khác. Điều đó có nghĩa là bạn đang nói vâng với Chúa và nói không với những điều ngăn cách bạn với Ngài.

Hôm nay. Quyết định của bạn không phải là sự kiện xảy ra một lần mà là sự lựa chọn hằng ngày. Mỗi buổi sáng trước khi chân bạn chạm đất, hãy tận dụng cơ hội để chọn phục vụ Chúa. Đành rằng mỗi ngày sẽ có những thử thách khác nhau, niềm vui khác nhau và cơ hội khác nhau. Nhưng câu hỏi luôn giống nhau. Và lời hứa luôn luôn giống nhau: một khởi đầu mới. Bạn có thể bỏ lại ngày hôm qua và bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay.

Bạn sẽ phục vụ ai. Bạn sẽ phục vụ lợi ích cá nhân của riêng bạn và các vị thần giả tạo của niềm vui, quyền lực và sự giàu có? Hay bạn sẽ phục vụ Chúa? Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên bạn, là Đấng đã gọi bạn là của riêng Ngài, và là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến hy sinh mạng sống vì bạn. Ngài thánh thiện và quyền năng, và Ngài nhân từ và yêu thương. Ngài quan tâm đến bạn, và Ngài không bao giờ từ bỏ bạn. Ngài ban cho bạn Chúa Thánh Thần để giúp bạn theo Ngài. Hãy ghi nhớ những lẽ thật này, hãy xem xét nhiều cách mà Chúa đã dẫn dắt các bạn đến “ngày hôm nay.” Hãy để chúng nhắc nhở bạn rằng Ngài đáng tin cậy và hoàn toàn đáng tin cậy.

Rồi hãy quyết định. Ngày hôm nay, hãy lựa chọn. Bạn sẽ phục vụ ai?

“Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con chọn Chúa. Con đặt trái tim và tâm trí của mình trước Chúa và cầu xin ân sủng để bước đi trên con đường của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon