Many first will be last, and many last will be first – Suy niệm theo WAU ngày 22.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Many first will be last, and many last will be first (Mt 19:30)

In a short story titled “Revelation,” renowned Catholic author Flannery O’Connor describes a self-righteous character who believes she is far superior, in God’s eyes, to people from a different social class than hers. But then a disturbing incident occurs that causes her to question whether God actually sees her in the way she sees herself. What if she is not of greater worth than those she scorns?

The possibility that her own assessment might be wrong is almost unthinkable to the woman, and deeply unsettling. As she angrily questions God, she suddenly has a vision of all those people she disdains making their way into heaven ahead of her. Stunned by what she sees, she is left to grapple with its message. The reversal of first and last is certainly not the order she expected!

In today’s Gospel passage, it’s clear that Jesus wants his disciples to understand that the people in his kingdom will not be judged according to the world’s criteria. In his new order, class, wealth, status, position, power, and influence do not guarantee a place of honor. No, Jesus is establishing a whole new set of criteria for salvation, one based on love, repentance, and humility.

As Christians, we know this to be true. But because we are sinful people living in a sinful world, there is always a danger that we will slip into judging people by the world’s superficial standards. We may even start to believe that we are somehow superior to other people.

How can we get our thinking in line with Jesus’ way of seeing people? The answer lies in asking for the grace to see people with his eyes. With the eyes of faith, we see beyond mere appearances, which can often distract us. We perceive people as they really are-as Jesus does-with deep charity and respect for who God has designed them to be. And that’s when we come to realize that we are all God’s children. Whether first or last, we are all brothers and sisters in Christ.

“Jesus, give us your vision for the kingdom of God.”

Nhiều người trước hết sẽ nên sau hết, và nhiều người sau hết sẽ nên trước hết (Mt 19,30)

Trong một truyện ngắn có tựa đề “Khải huyền”, tác giả Công giáo nổi tiếng Flannery O’Connor mô tả một nhân vật tự cho mình là đúng, người tin rằng dưới mắt Chúa, cô ấy vượt trội hơn nhiều so với những người thuộc tầng lớp xã hội khác với cô ấy. Nhưng sau đó, một sự cố đáng lo ngại xảy ra khiến cô đặt câu hỏi liệu Chúa có thực sự nhìn thấy cô theo cách cô nhìn nhận chính mình hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không có giá trị lớn hơn những người mà cô ấy khinh miệt?

Khả năng đánh giá của chính cô ấy có thể sai là điều gần như không thể tưởng tượng được đối với người phụ nữ và khiến cô ấy vô cùng lo lắng. Khi giận dữ chất vấn Chúa, cô ấy đột nhiên nhìn thấy tất cả những người mà cô ấy khinh thường đang tiến vào Thiên đàng trước mặt cô ấy. Choáng váng trước những gì cô ấy nhìn thấy, cô ấy phải vật lộn với thông điệp của nó. Sự đảo ngược của đầu tiên và cuối cùng chắc chắn không phải là thứ tự mà cô ấy mong đợi!

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, rõ ràng Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng những người trong vương quốc của Ngài sẽ không bị xét đoán theo tiêu chuẩn của thế gian. Trong trật tự mới của Ngài, giai cấp, của cải, địa vị, chức vụ, quyền lực và ảnh hưởng không bảo đảm một vị trí danh dự. Không, Chúa Giêsu đang thiết lập một loạt tiêu chí hoàn toàn mới cho sự cứu rỗi, dựa trên tình yêu thương, sự thống hối và sự khiêm nhường.

Là Kitô hữu, chúng ta biết điều này là đúng. Nhưng vì chúng ta là những người tội lỗi sống trong một thế giới tội lỗi, nên luôn có nguy cơ là chúng ta sẽ sa đà vào việc xét đoán người khác theo những tiêu chuẩn hời hợt của thế gian. Chúng ta thậm chí có thể bắt đầu tin rằng chúng ta vượt trội hơn người khác về mặt nào đó.

Làm thế nào chúng ta có thể suy nghĩ phù hợp với cách nhìn người khác của Chúa Giêsu? Câu trả lời nằm ở việc cầu xin ân sủng để nhìn mọi người bằng chính đôi mắt của Ngài. Với con mắt đức tin, chúng ta nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài đơn thuần, vốn thường có thể làm chúng ta phân tâm. Chúng ta nhìn nhận mọi người theo con người thật của họ là – như Chúa Giêsu – với lòng bác ái sâu sắc và sự tôn trọng đối với con người mà Thiên Chúa đã thiết lập cho họ. Và đó là lúc chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Dù là người đầu tiên hay người cuối cùng, tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Chúa Kitô.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cái nhìn của Chúa về Nước Thiên Chúa.”

Tl 6, 11-24
Lạy Chúa của con, làm sao con có thể cứu dân Israel được? (Tl 6,15)

Gideon was surprised. There he was, hiding in his winepress, threshing wheat in secret to protect his harvest from Midianite marauders. Suddenly, the angel of the Lord appeared to him, telling Gideon that it was he who would save Israel from these tormentors!

Now, Gideon had been beaten down by living under the constant threat of the Midianite raids. He felt the Lord had abandoned his people because they were suffering (Judges 6:13). Not only that, but even if God wanted to help his people, Gideon felt he was the least qualified person to do it (6:15).

God’s responses to Gideon can reassure us when we are feeling discouraged and powerless to make a situation-in our lives, in the Church, or in the world-better on our own.

The Lord is with you, O champion! (Judges 6:12). When Gideon was hiding, thinking that the best he could do was to keep a low profile and stay out of trouble, God took the bold step of calling him a champion! God has a more positive view of us than we often do of ourselves, and he calls us to make a difference in the world. He calls us champions.

Go with the strength you have and save Israel (Judges 6:14). When Gideon objected that the Lord seemed to have abandoned his people, God told him to assess his own strength and go. He didn’t need to have great power or influence; he just needed to go. We, too, don’t need to be the most influential or powerful; we just need to bring to the Lord the gifts we have and trust him to bless our efforts.

I shall be with you (Judges 6:16). The Lord told Gideon that the key to success was not his own qualifications but God’s presence with him. That’s what would make him confident. When our hope wavers, we can recall that the Lord is with us, too. He has called us to follow him and to be his saving presence in the world. It’s his grace and power that can make things better.

Today, if the problems surrounding you seem unsolvable, learn from Gideon: trust in God’s grace, use the gifts you have, and be a champion!

“Lord God, thank you for calling me and equipping me to make a difference.”

Giđion ngạc nhiên. Ông ở đó, trốn trong máy ép rượu của mình, bí mật đập lúa mì để bảo vệ vụ mùa của mình khỏi những kẻ cướp bóc Mađian. Đột nhiên, thiên thần của Chúa xuất hiện với ông, nói với Giđion rằng chính ông sẽ cứu Israel khỏi những kẻ hành hạ này!

Giờ đây, Giđion đã bị hạ gục vì sống dưới sự đe dọa liên tục của các cuộc tấn công của người Mađian. Ông cảm thấy Chúa đã bỏ rơi dân Ngài vì họ đang đau khổ (Tl 6,13). Không chỉ vậy, ngay cả khi Thiên Chúa muốn giúp đỡ dân Ngài, Giđion cảm thấy mình là người kém tư cách nhất để làm điều đó (6,15).

Những câu trả lời của Thiên Chúa dành cho Giđion có thể trấn an chúng ta khi chúng ta cảm thấy nản lòng và bất lực trong việc cải thiện tình hình – trong cuộc sống của chúng ta, trong Giáo Hội hoặc trên thế giới – của riêng chúng ta.

Chúa ở cùng bạn, hỡi nhà vô địch! (Tl 6,12). Khi Giđion đang lẩn trốn, nghĩ rằng điều tốt nhất ông có thể làm là giữ mình khiêm tốn và tránh xa rắc rối, Thiên Chúa đã thực hiện một bước táo bạo khi gọi ông là nhà vô địch! Thiên Chúa có cái nhìn tích cực về chúng ta hơn chúng ta thường nghĩ về chính mình, và Ngài kêu gọi chúng ta tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Ngài gọi chúng ta là những nhà vô địch.

Hãy ra đi với sức mạnh mà ngươi có và giải cứu Israel (Tl 6,14). Khi Giđion phản đối rằng Chúa dường như đã bỏ rơi dân ông, Chúa bảo ông hãy đánh giá sức mình và ra đi. Ông không cần phải có quyền lực hay ảnh hưởng lớn; ông chỉ cần đi thôi. Chúng ta cũng vậy, không cần phải là người có ảnh hưởng hay quyền lực nhất; chúng ta chỉ cần mang đến cho Chúa những khả năng chúng ta có và tin cậy Ngài ban phước cho những nỗ lực của chúng ta.

Tôi sẽ ở với ngươi (Tl 6,16). Chúa nói với Giđion rằng bí quyết thành công không phải là trình độ của ông mà là sự hiện diện của Chúa với ông. Đó là những gì sẽ làm cho ông tự tin. Khi niềm hy vọng của chúng ta dao động, chúng ta có thể nhớ rằng Chúa cũng ở cùng chúng ta. Ngài đã kêu gọi chúng ta đi theo Ngài và trở thành sự hiện diện cứu rỗi của Ngài trên thế giới. Chính ân sủng và sức mạnh của Ngài có thể làm cho mọi thứ tốt hơn.

Hôm nay, nếu những vấn đề xung quanh bạn dường như không thể giải quyết được, hãy học hỏi từ Giđion: tin tưởng vào ân sủng của Chúa, sử dụng những khả năng bạn có và trở thành một nhà vô địch!

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã gọi con và trang bị cho con để tạo nên sự khác biệt.”

Comments are closed.

phone-icon