A man had two sons – SN theo WAU Chúa Nhật 26 Thường Niên A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word among Us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 21:28-32

A man had two sons. (Matthew 21:28)

It wasn’t an unusual beginning for a story. In Jesus’ time, rabbis often used stories with two sons who respond to their father – and by extension, to God – in two different ways. So when Jesus told the chief priests and elders this parable, it didn’t seem so different. Here, a father tells his sons to go work in his vineyard and gets two different answers. But ironically, despite their different responses, each son teaches us something similar about the free will that God has given us.

The first son, who immediately said no to his father but afterwards went to work, teaches us that it’s always possible to change our minds and hearts. This son’s “no” wasn’t the final answer for him; he thought better of his initial response and went on to do his father’s will.

The second son, who immediately said yes but did not do what his father wanted, also teaches us that it’s always possible to change our minds and hearts. This son’s yes sounded like an obedient response to his father, but in the end, something made him change his mind and turn that “yes” to a “no.”

Jesus’ parable tells us that changing your mind can work both ways. That’s the blessing of free will that Ezekiel also describes in today’s first reading. Imagine! God loves us so much that he gives us this freedom, even when it might mean – like that second son – that we turn away from him. But Ezekiel assures the Israelites of God’s promise: when someone turns from wickedness and toward the Lord, they will receive mercy (Ezekiel 18:27-28). And that can happen no matter how long ago we have turned away from the Lord.

So take heart! It’s never too late to use your free will as God intended. If there’s a way that you’ve turned from the Lord, be like the first son in Jesus’ parable and return to him with all your heart.

“Father, I choose to do your will today.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 21,28-32

“Một người có hai con trai” (Mt 21,28)

Đó không phải là một mở đầu khác thường cho một câu chuyện. Vào thời của Chúa Giêsu, các giáo sĩ Do Thái thường sử dụng các câu chuyện về hai người con trai đáp lại cha họ – và nói rộng ra là với Thiên Chúa – trong hai cách khác nhau. Vì vậy, khi Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục dụ ngôn này, dường như nó không khác nhau lắm. Ở đây, một người cha bảo các con trai của mình đi làm vườn nho và ông nhận được hai câu trả lời khác nhau. Nhưng trớ trêu thay, cho dẫu những câu trả lời của họ khác nhau, mỗi người con đều dạy chúng ta điều gì đó tương tự về ý muốn tự do mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Người con thứ nhất, ngay lập tức trả lời “không” đối với cha mình nhưng sau đó đã đi làm, dạy cho chúng ta rằng tâm trí và tâm hồn của chúng ta luôn luôn có thể thay đổi. Câu trả lời “không” của người con này không phải là câu trả lời cuối cùng đối với anh ta; anh ta đã suy nghĩ thấu đáo hơn về câu trả lời ban đầu của anh và đã tiếp tục làm theo ý muốn của cha mình.

Người con thứ hai, ngay lập tức trả lời “vâng” nhưng đã không làm điều cha anh muốn, cũng dạy chúng ta rằng tâm trí và tâm hồn của chúng ta có thể luôn luôn thay đổi. Lời thưa vâng của người con này có vẻ như là một câu đáp xin vâng với cha mình, nhưng cuối cùng điều gì đó đã làm thay đổi tâm trí anh và chuyển từ “có” thành “không”.

Dụ ngôn của Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng sự thay đổi tâm trí của bạn có thể theo hai cách. Đó là phúc lành của ý muốn tự do mà Êdêkien cũng mô tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Hãy tưởng tượng! Thiên Chúa yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi Người ban cho chúng ta sự tự do này, ngay cả khi điều đó có thể có nghĩa là – giống như người con thứ hai khiến chúng ta quay lưng lại với Người. Nhưng Edêkien bảo đảm với dân Ítraen về lời hứa của Thiên Chúa: khi ai đó từ bỏ sự gian ác và hướng về Chúa, họ sẽ lãnh nhận được lòng thương xót (x. Ed 18,27-28). Và điều đó có thể xảy ra cho dù chúng ta đã quay lưng lại với Chúa bao lâu trước đây rồi.

Hãy ghi tâm khắc cốt! Không bao giờ là quá trễ để sử dụng ý muốn tự do của bạn như Thiên Chúa đã định. Nếu bằng cách nào đó, bạn đã quay lưng lại với Chúa, thì hãy như người con thứ nhất trong dụ ngôn của Chúa Giêsu và quay về với Người với tất cả tâm hồn của bạn.

Lạy Cha, hôm nay con chọn thực thi ý của Cha!”

Comments are closed.

phone-icon