Suy niệm với Mẹ, ngày 28.6

0

Ngày 28.06.2015

Chúa Nhật 13 TN – Năm B, Thánh vịnh tuần 1

Mc 5,21-43

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”
(Mc 5,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có quyền trên bệnh tật, nhưng Người lại không muốn ép buộc người ta tin. Người để cho người ta tự do biểu lộ niềm tin. Ai có lòng tin vào Người, người ấy sẽ được cứu chữa: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Đức tin có sức mạnh biến đổi tình trạng của con người. Chúng ta có tin vào Chúa vậy không?

Với Mẹ: Con người ngày nay tin vào những điều phù phiếm nhiều hơn là tin vào Chúa. Khi gặp khó khăn, người ta chạy hết thầy này thầy nọ, nhưng lại ít khi chạy đến với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và đặt hết niềm tin tưởng vào Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa. Xin Mẹ dạy bảo chúng con một lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.