Suy niệm với Mẹ, ngày 21.7

0

 Thứ Ba, ngày 21.07.2015

Th. Laurensô Brinđisi, lmtsht

Mt 12,46-50

“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12,49).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy ta xây dựng một gia đình mới, dựa trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ai nghe và sống Lời của Chúa dạy, thì người đó được kể như là Mẹ của Chúa, là anh em của Chúa. Lời Chúa là chính Chúa. Yêu mến Chúa là yêu Lời của Chúa. Ai sống mà biết nghe và thực hành Lời của Chúa thì thật là người diễm phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời của Chúa là Lời mang lại sự sống đời đời. Chúng con quá thờ ơ với Lời của Chúa. Có khi chúng con nghe Lời của Chúa nhưng lại bỏ ngoài tai. Xin Chúa mở đôi tai chúng con để biết lắng nghe Lời của Ngài. Xin cho Lời của Ngài biến đổi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Mẹ luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon