Đức Giêsu kinh ngạc vì sự cứng tin của họ – Suy niệm song ngữ Chúa Nhật 14 TN, Năm B (ngày 8.07)

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Sunday (July 8):  Jesus marvelled because of their unbelief

Scripture:  Mark 6:1-6

1 He went away from there and came to his own country, and his disciples followed him. 2 And on the Sabbath he began to teach in the synagogue; and many who heard him were astonished, saying, “Where did this man get all this? What is the wisdom given to him? What mighty works are wrought by his hands! 3 Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon, and are not his sisters here with us?” And  they took offence at him. 4 And Jesus said to them, “A prophet is not without honour, except in his own country, and among his own kin, and in his own house.” 5 And he could do no mighty work there, except that he laid his hands upon a few sick people and healed them. 6 And he marvelled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching.

Chúa Nhật     8-7        Đức Giêsu kinh ngạc vì sự cứng tin của họ

 Mc 6,1-6

 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Và Người đi giữa các lành mạc để giảng dạy.

Meditation:

Are you critical towards others, especially those who may be close to you? The most severe critics are often people very familiar to us, a member of our family, a relative, or neighbour or co-worker we rub shoulders with on a regular basis. Jesus faced a severe testing when he returned to his hometown, not simply as the carpenter’s son, but now as a rabbi with disciples. It would have been customary for Jesus to go to the synagogue each week during the Sabbath, and when his turn came, to read from the scriptures during the Sabbath service. His hometown folks listened with rapt attention on this occasion because they had heard about the miracles he had performed in other towns. What sign would he do in his hometown?

 

Look upon your neighbour with the eyes of Christ who comes to heal and restore us

Jesus startled his familiar audience with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honour among his own people. The people of Nazareth took offence at Jesus and refused to listen to what he had to say. They despised his preaching because he was a mere workman, a carpenter, and a layman who had no formal training by a scholar or teacher. They also despised him because of his undistinguished family background. How familiarity can breed contempt. Jesus could do no mighty works in their midst because they were closed-minded and unbelieving towards him. If people have come together to hate and to refuse to understand, then they will see no other point of view than their own and they will refuse to love and accept others. How do you treat those who seem disagreeable to you?

 

The word “gospel” literally means “good news”. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to the afflicted who suffered from physical, mental, or spiritual oppression (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free – not only from their physical, mental, and spiritual infirmities – but also from the worst affliction of all – the tyranny of slavery to sin, Satan, and the fear of losing one’s life. God’s power alone can save us from hopelessness, dejection, and emptiness of life. The Gospel of salvation is “good news” for everyone who will receive it. Do you know the joy and freedom of the Gospel?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires. Your Spirit brings grace, truth, freedom, and abundant life. Set my heart on fire with your love and truth.”

Suy niệm:

Bạn có chỉ trích người khác, đặc biệt những người thân thiết với bạn không? Hầu hết những người chỉ trích độc địa nhất thường là những người rất quen biết chúng ta, một thành viên trong gia đình, người bà con, hàng xóm, hay đồng nghiệp mà chúng ta sát cánh kề vai trong công việc thường ngày. Đức Giêsu đã đối diện với một thử thách khó khăn khi Người trở về ngôi làng của mình, không đơn giản là con bác thợ mộc, nhưng giờ đây là một thầy Rabbi cùng có các môn đệ. Có lẽ Đức Giêsu có thói quen đi đến hội đường mỗi tuần vào ngày Sabát, và khi đến lượt Người đọc Kinh thánh trong lúc phục vụ ngày Sabát. Những người làng của Người lắng nghe một cách say sưa vào dịp này, bởi vì họ đã nghe nói về các phép lạ Người đã thực hiện nơi những làng khác. Người sẽ làm dấu lạ nào ở làng mình đây?

Hãy nhìn tha nhân với đôi mắt của Đức Kitô, Đấng đến để chữa lành và phục hồi chúng ta

Đức Giêsu đã khiến thính giả quen thuộc của mình phải sửng sốt với lời xem ra khiển trách rằng không có vị ngôn sứ hay tôi tớ TC được kính trọng nơi quê hương mình. Dân làng Nagiaret chống đối Đức Giêsu và từ chối lắng nghe những gì Người phải nói. Họ đã coi thường lời giảng dạy của Đức Giêsu vì Người chỉ là tên lao động, là anh thợ mộc, một thường dân không được học hành từ kinh sư hay thầy dạy. Họ cũng coi thường Người vì bối cảnh gia đình tầm thường của Người. Đúng là thân quá hóa nhờn. ĐG không thể làm một phép lạ nào giữa họ vì họ đã đóng lòng và không tin vào Người. Nếu người ta cùng nhau đi đến chỗ ghen ghét và từ chối hiểu biết nhau thì họ sẽ không thấy điều gì khác ngoài ý kiến của họ và họ sẽ từ chối yêu thương và đón nhận người khác. Bạn đối xử với những người xem ra bất đồng với bạn như thế nào?

Hạn từ “Tin mừng” theo nghĩa đen là “tin tốt”. Isaia đã nói tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để đem lại sự giải thoát cho những người đau khổ, những người đau khổ về thể lý, tinh thần, hay bị áp lực siêu nhiên (Is 61,1-2). Đức Giêsu đến để giải thoát con người – không chỉ khỏi các bệnh tật thể lý, tinh thần, và tâm linh – mà còn khỏi sự đau khổ tệ hại nhất có thể, sự nô lệ cho tội lỗi, Satan, và sợ chết. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi sự thất vọng, chán nản, và trống rỗng của cuộc đời. Tin mừng cứu độ là “tin vui” cho tất cả những ai đón nhận nó. Bạn có biết niềm vui và tự do mà Đức Giêsu của Tin mừng không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành tất cả mọi hy vọng và ao ước của chúng con. Xin Thần Khí Chúa đem lại ơn sủng, sự thật, tự do, và sự sống sung mãn. Xin đốt cháy lòng con với ngọn lửa yêu thương và sự thật của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.