Thơ: Trả Cho Nhau

0


[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Công bằng là trả cho nhau
Nợ to, nợ nhỏ, mọi điều phân minh
Nợ tiền phải trả đã đành
Nhân nghĩa rành rành cũng phải trả nhau
Cái gì của Chúa tối cao
Lại càng phải trả cho mau, đúng giờ
Của Xê-da, trả Xê-da
Của người ta, trả người ta đàng hoàng
Dù là vật chất, tinh thần
Không tham lam, chẳng dối gian, lọc lừa
Mưu mô cướp của người ta
Rõ ràng là kẻ xấu xa, tham tàn
Giữa cơn đại dịch lan tràn
Trả cho nhau những thứ cần, người ơi!
Đó là ý thức làm người
Cầu xin Chúa xót thương loài phàm nhân
Không ham vui thú trần gian
Cách ly tự nguyện là phần nợ nhau
Dù là trả trước hay sau
Trả xong thì Chúa ban nhiều hồng ân

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.