God’s love poured out

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources

Nguồn: https://wau.org /resources/article/gods_love_poured_out/ 

God’s Love Poured Out

Three Bible Studies on the Holy Spirit

In the following Bible studies, we look at two important figures from the early church-John and Paul-and how they understood the work of the Spirit.

As you read through these studies, keep Jesus’ promise in the forefront of your mind:

“Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.” (John 14:23)

This is our great hope, something we can experience now because the Holy Spirit has been poured out on us. May the Spirit’s presence in our hearts continue to bring us ever more deeply into the love of God our heavenly Father.

Writing a Biography of the Holy Spirit

Try to write a “biography” of the Holy Spirit. Your book can present major events in history (seen through Scripture, the lives of the saints, or the history of the Church) in which we can see the role played by the Holy Spirit. Arrange the book chronologically, devoting each “chapter” to a different story, with one or two children assigned to a different story. In each chapter, have the children re-tell the story in their own words and if possible-depending on their age-write one or two things about the Spirit’s “personality” that are revealed in this story. For illustrations, children can draw pictures or clip photographs from magazines. They might even want to write their own song or skit based on the things they learned.

Discovering Jesus through the Holy Spirit

Carefully read John 14:15-17, 25-27; 16:7-15.

1. Think about what it means to love Jesus (John 14:15). What kind of love would it be that could motivate us to keep his commandments? How might a healthy parent-child relationship present a helpful example of this kind of love?

2. Jesus promised that the Spirit would teach us all things and remind us of everything he taught (John 14:26). What do you think the Spirit would most want to tell us about Jesus?

3. One of the traditional titles for the Holy Spirit is the “Comforter” (see John 14:16, 26; 15:26; 16:7 in various translations). How would the Spirit’s action of convicting the world about sin, righteousness, and judgment (John 16:8-11) be a way that he comforts us? Look at John 16:12-15 and Romans 5:1-5 for more clues.

Discovering God’s Love through the Holy Spirit

Devote a part of your prayer to pondering Romans 5:1-5.

1. Paul traces a progression from suffering to endurance, from endurance to character, and from character to hope. How does each step lead to the next step? Try to think of an example which shows how working through a difficult situation led someone (perhaps even yourself) through these steps to the final position of hope and peace.

2. “The love of God has been poured out into our hearts through the holy Spirit” (Romans 5:5). How does this pouring-in of God’s love provide the basis for our ability to walk in hope in the midst of difficulties? What might be the real hope of a person who has experienced the love of God flooding his or her heart?

3. On the basis of your experience, and from working through the previous Bible study, what do you think the Holy Spirit shows people when he pours the love of God into their hearts? How does the Spirit’s presence in our lives result in peace, access to God’s grace, and an attitude of rejoicing in hope (Romans 5:1-2)?

Thiên Chúa Đã Tuôn Đổ Tình Yêu của Người

Ba Nghiên cứu Thánh Kinh về Chúa Thánh Thần

Trong những nghiên cứu Thánh Kinh dưới đây, chúng ta nhìn vào hai hình ảnh quan trọng từ đầu của Giáo Hội thời Thánh Gioan và Phaolo và cách các ngài đã hiểu về công việc của Chúa Thánh Thần.

Khi bạn đọc qua những nghiên cứu này, hãy giữ lời hứa của Chúa Giêsu trong tâm trí bạn:

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23)

Đây là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta, điều gì đó chúng ta có thể cảm nghiệm bây giờ bởi vì Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ xuống trên chúng ta. Có lẽ sự hiện diện của Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta tiếp tục dẫn đưa chúng ta vào trong tình yêu của Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta cách sâu sắc hơn bao giờ hết. 

Viết Một Tiểu Sử về Chúa Thánh Thần

Hãy cố gắng viết một “tiểu sử” về Chúa Thánh Thần. Cuốn sách của bạn có thể trình bày những biến cố chính trong lịch sử (xem Thánh Kinh, cuộc sống của các thánh hoặc lịch sử của Giáo Hội) trong đó chúng ta có thể thấy vai trò của Chúa Thánh Thần. Hãy sắp xếp cuốn sách theo thứ tự thời gian, dành mỗi “chương” cho một câu chuyện khác nhau, với một hoặc hai đứa trẻ được chỉ định cho một câu chuyện khác nhau. Trong mỗi chương, hãy cho các em kể lại câu chuyện bằng ngôn từ riêng của chúng và nếu có thể – tùy theo độ tuổi của các em – hãy viết một hay hai điều về “tính cách” của Thánh Thần được mạc khải trong câu chuyện này. Để minh họa, các em có thể vẽ những bức tranh hoặc những clip hình chụp được in từ các tạp chí. Thậm chí, chúng có thể muốn viết bài hát hoặc tiểu phẩm của riêng mình dựa trên những gì chúng đã học.

Khám Phá Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần

Hãy đọc cẩn thận Tin Mừng Gioan 14,15-17.25-27; 16,7-15.

1. Hãy nghĩ xem yêu mến Chúa Giêsu nghĩa là gì (Ga 14,15). Loại tình yêu nào có thể thúc đẩy chúng ta tuân giữ các giới răn của Người? Mối tương quan cha mẹ – con cái lành mạnh có thể là một thí dụ hữu ích về loại tình yêu này như thế nào?

2. Chúa Giêsu đã hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta về mọi điều Người đã dạy (x. Ga 14,26). Bạn nghĩ Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta điều gì nhất về Chúa Giêsu?

3. Một trong những danh hiệu truyền thống dành cho Chúa Thánh Thần là “Đấng An Ủi” (x. Ga 14,16.26; 15,26; 16,7 trong những bản dịch khác nhau). Hành động kết án thế gian của Chúa Thánh Thần về tội lỗi, về sự công chính và sự phán xét (Ga 16,8-11) là một cách để Người an ủi chúng ta như thế nào? Hãy xem Tin Mừng Gioan 16,12-15 và Thư của Thánh Phaolo gửi cho Tín hữu Rôma 5,1-5 để có thêm nhiều manh mối.

Khám Phá Tình Yêu của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần

Hãy dành một phần giờ cầu nguyện của bạn để suy gẫm thư Rôma 5,1-5.

1. Thánh Phaolo chỉ ra một tiến trình từ đau khổ đến khả năng chịu đựng, từ khả năng chịu đựng đến tính cách và từ tính cách đến niềm hy vọng. Mỗi bước này dẫn đến bước kế tiếp như thế nào? Hãy cố gắng suy nghĩ về một thí dụ cho thấy cách làm việc qua một tình huống khó khăn đã dẫn dắt ai đó (có lẽ ngay cả chính bạn) vượt qua những bước này để đến vị trí cuối cùng của niềm hy vọng và sự bình an.

2. “Tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần”/ “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”(Rm 5,5). Việc Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu của Người cung cấp nền tảng cho chúng ta có khả năng bước đi trong niềm hy vọng giữa những khó khăn như thế nào? Đâu có thể là niềm hy vọng thực sự của một người đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đang tràn ngập trong tâm hồn người đó?

3. Dựa vào nền tảng kinh nghiệm của bạn, và từ công việc nghiên cứu Thánh Kinh ở trên, bạn nghĩ Chúa Thánh Thần chỉ cho người ta điều gì khi Người tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa vào trong tâm hồn họ? Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta mang lại sự bình an, đưa đến ân sủng của Thiên Chúa và một thái độ vui mừng trong hy vọng như thế nào (x. Rm 5,1-2).

Comments are closed.

phone-icon