Peace – SN song ngữ Anh – Việt ngày 30.5.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (May 30)

Peace in overcoming the world”

Scripture: John 16:29-33 

29 His disciples said, “Ah, now you are speaking plainly, not in any figure! 30 Now we know that you know all things, and need none to question you; by this we believe that you came from God.” 31 Jesus answered them, “Do you now believe? 32 The hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, every man to his home, and will leave me alone; yet I am not alone, for  the Father is with me. 33 I have said this to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.”

Thứ Hai ngày 30.5.2022   

Bình an trong việc chiến thắng thế gian

Ga 16,29-33

29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Meditation: How did the disciples come to believe that Jesus is truly the Son of God sent from the eternal Father in heaven? When Jesus taught his disciples he often spoke in parables – using short stories and vivid images which expressed in picture language what God’s kingdom is like and how God’s power can change and transform our lives to be like him. These stories were intended to make his disciples reflect and think through the inner spiritual truths he wanted them to understand and accept.

The Lord Jesus gives hope and strength to those who believe in him and trust in his word

Now Jesus begins to speak more plainly to the disciples about the mission and purpose for which he was sent into the world – not to condemn the world but through love to redeem it (John 3:16). The disciples professed their belief in Jesus that he truly came from God and taught as one who possessed full knowledge of God. Jesus’ response showed that he fully knew and understood them very well. Jesus could read their hearts like an open book. He knew their weaknesses as well as their strengths.

Where do you place your trust and confidence?

In spite of their confident faith, Jesus warned his disciples that they would be put to the test and would fail. He knew they would desert him in his hour of trial when he would be arrested and condemned to death on the cross. Such knowledge of their faltering loyalty could have easily led to bitterness and rejection on his part. Jesus met the injury of betrayal and abandonment with supreme love and earnest prayer for his disciples (Luke 22:32; John 17:15). “He loved them to the very end” (John 13:1) – even when they had left him to die alone on the cross.

God’s peace dwells with those who trust in him alone

Jesus reassures them of his peace, unfailing love, and victory over the world which is in opposition to God’s reign. Jesus speaks the same reassuring words of enduring love, faithfulness, and victory to his followers today. “I will never fail you nor forsake you.” While we may forget the Lord and fail him, he will never forget us nor fail to come to our aid. When you are put to the test do you seek the Lord Jesus and place your trust in his help and mercy?

The Holy Spirit fills us with expectant faith, persevering hope, and unfailing love

While we cannot avoid all pain and suffering which may come our way in this life, the Lord Jesus assures us that he has overcome the world and all that would seek to keep us from his saving help and healing presence. He promises to guide us safely through any trial or hardship we may have to undergo for his sake. The Lord Jesus gives us the gift of his Holy Spirit who strengthens us with faith, courage, and perseverance to stay the course which he has set for us. The Holy Spirit fills us with a living hope in the power of Christ’s resurrection (1 Peter 1:3) and reassures our heart with a confident trust in God’s abiding presence.

Nothing can separate us from the love of Christ and the victory he has won for us (Romans 8:35-39). The Holy Spirit gives us the strength and courage we need to overcome every adversity and to persevere with faith and hope in God. Do you believe in the power of Christ’s love for you and in the victory he has won for you through his death and resurrection?

 “Lord Jesus, help me to trust in your unwavering love and saving help, especially when I meet adversities, trials, and temptations. Give me your peace when I am troubled and let me know the joy of your victory over sin and death.”

Suy niệm: Làm thế nào các môn đệ đã đi đến sự tin tưởng Ðức Giêsu đích thật là Con Thiên Chúa đã được Cha vĩnh cửu trên trời sai đến? Khi Ðức Giêsu dạy dỗ các môn đệ, Người thường nói bằng dụ ngôn – sử dụng những câu chuyện ngắn và những hình ảnh sống động để diễn tả trong ngôn ngữ hình ảnh về vương quốc Thiên Chúa như thế nào và sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi và biến đổi đời người nên giống như Người ra sao. Những câu chuyện này có ý làm cho các môn đệ suy nghĩ và nghiền ngẫm qua những chân lý thiêng liêng ẩn giấu mà Người muốn họ hiểu và đón nhận.

Chúa Giêsu ban sự hy vọng và sức mạnh cho những ai tin vào Người và trông cậy vào lời Người

Giờ đây, Ðức Giêsu bắt đầu nói rõ ràng hơn cho các môn đệ về sứ mạng và mục đích mà Người được sai đến thế gian – không phải để lên án thế gian nhưng qua tình yêu để cứu vớt nó (Ga 3,16). Các môn đệ tuyên xưng niềm tin của họ vào Ðức Giêsu rằng Người đích thật đến từ Thiên Chúa và dạy dỗ với tư cách là Ðấng có đầy đủ sự hiểu biết về Thiên Chúa. Câu trả lời của Ðức Giêsu cho thấy rằng Người hoàn toàn biết và hiểu họ rất rõ. Ðức Giêsu có thể đọc được tâm hồn họ như cuốn sách mở. Người biết sự yếu đuối cũng như sức mạnh của họ.

Bạn đặt lòng trông cậy và tin tưởng vào đâu?

Mặc dầu sự tin tưởng của họ, Ðức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ rằng họ sẽ bị thử thách và họ sẽ sa ngã. Ðức Giêsu biết họ sẽ bỏ rơi Người trong giờ phút thử thách khi Người bị bắt và kết án chết trên thập giá. Sự nhận thức như vậy về lòng trung thành dao động của họ có thể dễ dàng dẫn tới sự cay đắng và loại bỏ thành viên của mình. Ðức Giêsu đã nhìn sự tổn thương của sự phản bội và bất trung với sự khiêm hạ và tình yêu sâu thẳm và lời cầu nguyện tha thiết nhất cho các môn đệ (Lc 22,32; Ga 17,15). Người đã yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1) – thậm chí khi họ rời bỏ Người chết cô đơn trên thập giá.

Bình an của Thiên Chúa ở cùng những ai tin cậy vào chỉ mình Người

Ðức Giêsu hứa với họ về sự bình an, tình yêu không thay đổi, và sự chiến thắng trên thế gian đang chống lại vương quyền của Thiên Chúa. Ðức Giêsu cũng nói như vậy với chúng ta hôm nay. “Tình yêu của Ta dành cho các con thì vô điều kiện và Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.” Ðang khi chúng ta có thể quên Chúa và làm cho Người thất vọng, Người sẽ không bao giờ quên chúng ta hay không đến trợ giúp chúng ta. Khi bạn bị thử thách, bạn có tìm kiếm Chúa Giêsu và đặt niềm tin cậy của bạn vào sự trợ giúp và lòng thương xót của Người không?

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng tin kiên vững, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sắt son

Trong khi chúng ta không thể tránh né tất cả nỗi đau và đau khổ đến với chúng ta trong đời này, thế nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng Người đã thắng thế gian và tất cả những gì đang tìm cách ngăn cản chúng ta khỏi sự trợ giúp cứu độ và sự hiện diện chữa lành của Người. Người hứa sẽ hướng dẫn chúng ta an toàn qua bất cứ khó khăn hay thử thách nào chúng ta có thể chịu vì Người. Chúa Giêsu ban cho chúng ta hồng ân Thánh Thần của Người, Ðấng củng cố chúng ta với niềm tin, lòng can đảm, và sự bền đỗ để đi hết chặng đường mà Người đã dành cho chúng ta. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta niềm hy vọng sống động trong sức mạnh của sự sống lại của Ðức Kitô (1 Pr 1,3) và củng cố lòng chúng ta với niềm tin cậy vào sự hiện diện mãi mãi của Thiên Chúa.

Không có gì có thể  tách chúng ta khỏi tình yêu của Ðức Kitô và sự chiến thắng Người đã đem lại cho chúng ta (Rm 8,35-39). Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm cần thiết để chúng ta chiến thắng mọi nghịch cảnh và bền đỗ trong niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Bạn có tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của Ðức Kitô dành cho bạn và vào sự chiến thắng mà Người đã đem lại cho bạn ngang qua cái chết và sự phục sinh của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin cậy vào tình yêu bền vững và sự trợ giúp cứu độ của Chúa, đặc biệt khi con gặp những nghịch cảnh, thử thách, và cám dỗ. Xin ban cho con sự bình an khi con phiền muộn và xin cho con biết được niềm vui của sự chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.

Comments are closed.

phone-icon