Follow me! – Suy niệm theo The WAU (04.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022
 

Saturday June 4th 2022
Meditation: John 21, 20-25
what is that to you?  Follow me! (Ga 21,22)

Peter seemed to be falling prey to it: the tendency we all have to wonder what’s going to happen in someone else’s life. Jesus had just asked Peter three times “Do you love me?” and predicted “by what kind of death [Peter] would glorify God” (John 21:15-17, 19). It must have been an emotionally charged, deeply personal moment for Peter. But then he looked over his shoulder, saw John, and asked, “What about him?” (21:21).

The truth is, as with Peter and John, Jesus has a particular individual plan and mission for each one of us. Of course, God desires that every person be saved. But what that looks like in each life will be different. In the same way that no two people are alike, God’s plan for each person is distinct.

That’s why worrying about someone else’s calling is a waste of time. At best, it can distract us from what God is asking us to do. But that kind of comparison can also make us ungrateful for God’s work in our own lives. It can drive a wedge between us and other people. It can even lead to gossip, envy, or bitterness (John 21:23).

So what should we do? Listen to Jesus when he says, “You follow me” (John 21:22, emphasis added). When you see that parishioner who always seems to have the pastor’s ear, or that family member who seems to have a more peaceful life than you, or your coworker who always seems to know the right thing to say, don’t let comparison steal your joy. Instead, consider: Are you following Jesus? Are you doing what he is asking you to do?

Because the truth is, Jesus has a specific, essential calling for you. So when he says, “You follow me,” try your best to do what he’s asking of you. You can trust that the part you play, the job he gives you to do, will be critical in building his kingdom.

“Lord, I love you and want to follow you. Help me keep my eyes on you.”

Thứ Bảy tuần tuần VII Phục Sinh
ngày 04.6.2022

Suy niệm: Ga 21, 20-25
Chuyện ấy liên quan gì đến con? Con hãy theo Thầy (Ga 21,22)

Phêrô dường như đang bị ám ảnh vì điều đó: tất cả chúng ta đều có xu hướng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của người khác. Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần “Anh có yêu mến Thầy không?” và tiên đoán “sự chết của Phêrô sẽ tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21,15-17.19). Đó hẳn là một khoảnh khắc đầy xúc động và mang tính cá nhân sâu sắc đối với Phêrô. Nhưng rồi Phêrô quay qua, thấy Gioan và hỏi, “Còn anh ấy thì sao?” (21,21).

Sự thật là, cũng như với Phêrô và Gioan, Chúa Giêsu có một kế hoạch và sứ mệnh riêng cho mỗi người chúng ta. Tất nhiên, Thiên Chúa mong muốn rằng mọi người được cứu độ. Nhưng điều đó trông như thế nào trong mỗi cuộc đời sẽ khác nhau. Tương tự như cách mà không có hai người nào giống nhau, kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người là khác biệt.

Đó là lý do tại sao lo lắng về ơn gọi của người khác là lãng phí thời gian. Tốt nhất, nó có thể làm chúng ta phân tâm khỏi những gì Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta làm. Nhưng kiểu so sánh đó cũng có thể khiến chúng ta vô ơn đối với công việc của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Nó có thể tạo ra một cái nêm giữa chúng ta và những người khác. Nó thậm chí có thể dẫn đến đàm tiếu, đố kỵ hoặc cay đắng (Ga 21,23).

Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy lắng nghe Chúa Giêsu khi Ngài nói, “Anh hãy theo tôi” (Ga 21,22, phần nhấn mạnh được thêm vào). Khi bạn thấy một giáo dân dường như luôn được lòng cha xứ, hoặc thành viên trong gia đình có vẻ có cuộc sống bình an hơn bạn, hoặc đồng nghiệp của bạn dường như luôn biết điều đúng để nói, đừng để sự so sánh đánh mất niềm vui của bạn. Thay vào đó, hãy xét xem: Bạn có đang theo Chúa Giêsu không? Bạn có đang làm những gì Ngài yêu cầu bạn làm không?

Bởi vì sự thật là, Chúa Giêsu có một ơn gọi cụ thể và thiết yếu cho bạn. Vì vậy, khi Ngài nói, “Bạn hãy theo tôi”, hãy cố gắng hết sức để làm những gì Ngài yêu cầu ở bạn. Bạn có thể tin tưởng rằng vai trò của bạn, công việc mà Ngài giao cho bạn làm, sẽ rất quan trọng trong việc xây dựng vương quốc của Ngài.

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và con muốn đi theo Chúa. Xin giúp con dõi mắt theo Chúa.

Comments are closed.

phone-icon