Why do you speak to the crowd in parables? – WAU 21.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Thursday July 21th 2022
Meditation: Matthew 3, 10-17

Why do you speak to the crowd in parables? (Matthew 13:10)

The lost coin, the lost sheep, the prodigal son, the persistent widow: Jesus’ parables have become so ingrained in our memories that we recognize them even by these shorthand titles. But despite our familiarity with them—or maybe because of it—we can sometimes resemble the people Jesus speaks of in today’s Gospel: “They look but do not see and hear but do not listen or understand” (Matthew 13:13).

How? We might gloss over the words or partially tune them out at Mass because we know how each story ends. Some of the moral truths the parables convey might seem fairly obvious, so we don’t look for other meanings. Or images like mustard seeds and fig trees or people like Pharisees and Samaritans, so much a part of Jesus’ first-century culture, don’t seem particularly relevant to our lives today.

But Jesus knew the struggles of the human heart; he knew that these stories would have the power to speak to us in the day-to-day circumstances of our lives. For example, the parable of the sower and the seed might show you that your heart needs to soften about a specific situation so that it doesn’t become like the rocky soil that doesn’t bear fruit (Matthew 13:5). The parable of the servant who refused to forgive a small debt when he had been forgiven an enormous one might help you to forgive someone who has hurt or angered you (18:23-35). Or you might be feeling guilty over a sin in your life but afraid that God won’t forgive you. Yet what better portrait of the Father could Jesus have painted than that of the compassionate, merciful father in the parable of the prodigal son (Luke 15:11-32)?

God has something to reveal to you through these stories—not only universal spiritual truths for all time, but something very personal for you today. So be expectant. When you sit with one of Jesus’ parables, no matter how familiar it is, let it slowly sink into your mind and heart. And remember Jesus’ words: “Blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear” (Matthew 13:16)!

“Jesus, open my ears and heart to your word today.”

Thứ Năm tuần XVI Thường Niên
ngày 21.7.2022

Suy niệm: Mt 13, 10-17

Tại sao Thầy lại nói với dân chúng bằng những dụ ngôn? (Mt 13,10)

Đồng tiền bị mất, con chiên đi lạc, đứa con hoang đàng, người đàn bà góa bụa dai dẳng: Những câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu đã ăn sâu vào ký ức của chúng ta đến nỗi chúng ta có thể nhận ra chúng ngay cả bằng những tiêu đề viết tắt này. Nhưng bất chấp sự quen thuộc của chúng ta với chúng – hoặc có thể vì điều đó – đôi khi chúng ta có thể giống những người mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin mừng hôm nay: “Họ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe hoặc không hiểu” (Mt 13,13).

Bằng cách nào? Chúng ta có thể đánh bóng các từ ngữ hoặc chỉnh sửa một phần trong Thánh lễ vì chúng ta biết mỗi câu chuyện kết thúc như thế nào. Một số chân lý đạo đức mà các câu chuyện dụ ngôn truyền đạt có vẻ khá rõ ràng, vì vậy chúng ta không tìm kiếm những ý nghĩa khác. Hoặc những hình ảnh như hạt mù tạt và cây vả hoặc những người như người Pharisêu và người Samaria, rất nhiều là một phần trong nền văn hóa của Chúa Giêsu vào thế kỷ thứ nhất, dường như không đặc biệt phù hợp với cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Nhưng Chúa Giêsu biết những cuộc đấu tranh của trái tim con người; Ngài biết rằng những câu chuyện này sẽ có sức mạnh để nói với chúng ta trong hoàn cảnh hằng ngày của cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, dụ ngôn về người gieo giống và hạt giống có thể cho bạn thấy rằng tâm hồn của bạn cần phải dịu lại trước một tình huống cụ thể để nó không trở nên giống như đất đá không sinh hoa kết trái (Mt 13,5). Dụ ngôn về người đầy tớ từ chối tha một món nợ nhỏ khi anh ta đã được tha một món nợ lớn có thể giúp bạn tha thứ cho người đã làm tổn thương hoặc tức giận bạn (18,23-35). Hoặc bạn có thể cảm thấy tội lỗi vì một tội lỗi trong cuộc đời mình nhưng lại sợ rằng Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho bạn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu có thể vẽ bức chân dung nào đẹp hơn về Chúa Cha hơn là người cha nhân từ, nhân hậu trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32)?

Thiên Chúa có điều gì đó muốn tiết lộ cho bạn qua những câu chuyện này – không chỉ là sự thật tâm linh phổ quát cho mọi thời đại, mà còn là điều gì đó rất cá nhân đối với bạn ngày hôm nay. Vì vậy, hãy hy vọng. Khi bạn suy gẫm với một trong những dụ ngôn của Chúa Giêsu, dù quen thuộc đến đâu, hãy để nó từ từ ngấm vào tâm trí và trái tim của bạn. Và hãy nhớ lời của Chúa Giêsu: “Phúc cho mắt anh em, vì chúng đã thấy và phúc cho tai anh em, vì chúng đã nghe” (Mt 13,16)!

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay xin hãy mở rộng đôi tai và trái tim con để nghe lời Chúa.

Comments are closed.

phone-icon