If you abide in My word … – Suy niệm theo WAU ngày 29.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If you abide in My word, you will truly be My disciples (John 8:31)

In today’s Gospel passage, Jesus is talking to a group of Jews who are beginning to turn against him. They had “believed in him,” but when Jesus told them to remain in his word so that they can know the truth, they began to argue with him (John 8:31; see 8:33). Instead of embracing his word and allowing it to change them, they gave up on him when his teachings challenged them.

We can find many of Jesus’ teachings challenging as well. But we also know that remaining in Jesus’ word means more than saying we believe in it. It means embracing that word and putting it into practice in our lives, even when it’s difficult. That’s the only way we truly grow as disciples of the Lord.

No doubt because the price of discipleship can be high, God shows us examples in Scripture of what he gives to his disciples in return. Look at the powerful blessings that flowed from the faithfulness of the four men in our readings today: Abraham, whose faith-filled works Jesus praises; and Shadrach, Meshach, and Abednego, whose commitment to worship the one true God brought a foreign king to faith (John 8:39; Daniel 3). In both cases, they paid a steep price for carrying out God’s word. Abraham left his land and was ready to sacrifice his son Isaac. Daniel’s three companions braved a fiery death sentence.

But look at what came about as a result! The group of friends inside the furnace, whose faith had taught them that God’s almighty power is to be exalted over all created things, received a life-saving miracle. And not only did Abraham’s obedience win him countless descendants, but his family also became a sign of God’s salvation to the whole world.

We won’t always see such obvious effects of remaining in God’s word-at least not in this life. But everything will become abundantly clear when we get to heaven. We simply can’t anticipate how much God will multiply our efforts to stay true to him and his word. As his truth takes root in us, it becomes more powerful and eternally life-giving than all the challenges we may face on earth.

“Father, deepen my trust in your word so that I may be a witness of faith.”

Nếu anh em ở lại trong lời Thầy, anh em sẽ thật sự là môn đệ của Thầy (Ga 8,31)

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang nói chuyện với một nhóm người Do Thái đang bắt đầu chống lại Ngài. Họ đã “tin nơi Ngài”, nhưng khi Chúa Giêsu bảo họ phải giữ lời Ngài để họ có thể biết sự thật, họ bắt đầu tranh luận với Ngài (Ga 8,31; xem 8,33). Thay vì chấp nhận lời của Ngài và cho phép nó thay đổi họ, họ đã từ bỏ Ngài khi những lời dạy của Ngài thách thức họ.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều lời dạy của Chúa Giêsu đầy thách thức. Nhưng chúng ta cũng biết rằng lời của Chúa Giêsu còn có ý nghĩa hơn là nói rằng chúng ta tin vào lời đó. Nó có nghĩa là nắm lấy từ đó và áp dụng nó vào thực tế trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi nó khó khăn. Đó là cách duy nhất để chúng ta thực sự trưởng thành với tư cách là môn đệ của Chúa.

Không nghi ngờ gì vì giá đắt của việc làm môn đệ, Thiên Chúa cho chúng ta thấy những ví dụ trong Kinh thánh về những gì Ngài ban cho các môn đệ để đáp lại. Hãy xem những ân phúc mạnh mẽ đến từ sự trung tín của bốn người trong các bài đọc của chúng ta hôm nay: Abraham, người mà Chúa Giêsu ca ngợi những việc làm đầy đức tin; và Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, những người cam kết thờ phượng một Thiên Chúa thật đã đưa một vị vua ngoại bang đến với đức tin (Ga 8,39; Đn 3). Trong cả hai trường hợp, họ đã phải trả một cái giá đắt khi thực hiện lời Thiên Chúa. Abraham rời bỏ xứ sở của mình và sẵn sàng hy sinh Isaác, con trai mình. Ba người bạn đồng hành của Đanien đã bất chấp bản án tử hình rực lửa.

Nhưng hãy nhìn vào kết quả là gì! Nhóm những người bạn bên trong lò lửa, những người có đức tin đã dạy họ rằng quyền năng của Thiên Chúa sẽ được tôn cao trên tất cả mọi thụ tạo đã được dựng nên, đã nhận được một phép lạ cứu sống. Và không chỉ sự vâng lời của Abraham đã có được vô số con cháu mà gia đình ông còn trở thành dấu hiệu cho sự cứu rỗi của Thiên Chúa đối với toàn thế giới.

Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những tác động rõ ràng như vậy của việc ở lại trong lời Chúa – ít nhất là không phải trong cuộc sống này. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng khi chúng ta lên trời. Chúng ta chỉ đơn giản là không thể đoán trước được Thiên Chúa sẽ nhân lên gấp bội những nỗ lực của chúng ta để luôn ở lại với Ngài và lời Ngài. Khi lẽ thật của Ngài bén rễ trong chúng ta, nó trở nên mạnh mẽ hơn và mang lại sự sống vĩnh cửu hơn tất cả những thử thách mà chúng ta có thể phải đối mặt trên trái đất.

“Lạy Cha, xin củng cố lòng tin cậy sâu sắc của con vào lời Cha để con có thể trở thành chứng nhân của đức tin.”

Đn 3, 14-20. 91-91. 95
Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô (Đn 3,95)

Miriam was having a hard time. She had lost two close friends within the same month through tragic, unexpected circumstances. Shortly afterward, without warning, her landlord chose not to renew her lease. She found herself homeless and had to sleep on friends’ couches while planning her next move. Meanwhile, her ailing parents required her financial and emotional support. But through it all, Miriam found strength from God in prayer. She continued her after-school program for at-risk youth, and her brave resilience gave hope to her students.

Like Miriam’s story, today’s reading about Shadrach, Meshach, and Abednego can remind us where our strength comes from. God didn’t ask these men to muster up from within themselves the courage to face the inferno. Rather, he himself became their refuge, their hope, and their deliverer. Through their trust in the Lord-and despite King Nebuchadnezzar’s threats-the three young men found the strength to persevere and the resilience to hold fast to their faith.

Just as God strengthened Miriam and helped Shadrach, Meshach, and Abednego, he will provide for us. As we seek him each day, he offers us the grace we need for the circumstances of our lives. A single mother working a second job to provide for her family can find the strength to carry on. A widower struggling with grief can find a mustard seed of hope each morning. God longs to give each of us his abundant grace, no matter our situation.

When we rely on the Lord’s power rather than our own resources, beautiful things can happen. Not only can we find the strength to endure, but we may also discover that our witness produces faith in people around us. King Nebuchadnezzar praised God when the men emerged from the fiery furnace unharmed. Miriam’s students found hope through her trust in the Lord. In him, no suffering is wasted. Know that your faith can bring light to people in darkness, hope to those in pain, and grace to those who are struggling.

“Jesus, when I feel tired, weak, or alone, help me to find my strength and hope in you.”

Miriam đã có một thời gian khó khăn. Cô đã mất đi hai người bạn thân trong cùng một tháng vì hoàn cảnh bất ngờ và bi thảm. Ngay sau đó, không báo trước, chủ nhà của cô đã quyết định không gia hạn hợp đồng thuê nhà. Cô thấy mình vô gia cư và phải ngủ trên ghế dài của bạn bè trong khi lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình. Trong khi đó, cha mẹ ốm yếu của cô cần sự hỗ trợ về tài chính và tinh thần của cô. Nhưng qua tất cả, Miriam đã tìm thấy sức mạnh từ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Cô tiếp tục chương trình sau giờ học dành cho thanh thiếu niên gặp rủi ro, và sự kiên cường dũng cảm của cô đã mang lại hy vọng cho các học sinh của mình.

Giống như câu chuyện của Miriam, bài đọc hôm nay về Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô có thể nhắc nhở chúng ta sức mạnh của mình đến từ đâu. Thiên Chúa đã không yêu cầu những người này thu hết can đảm từ bên trong họ để đối mặt với lò lửa. Đúng hơn, chính Ngài trở thành nơi ẩn náu, hy vọng và là Đấng giải cứu họ. Qua sự tin cậy của họ nơi Chúa – và bất chấp những lời đe dọa của Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo – ba thanh niên đã tìm thấy sức mạnh để kiên trì và kiên cường để giữ vững đức tin của họ.

Giống như Thiên Chúa đã củng cố Miriam và giúp đỡ Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài mỗi ngày, Ngài ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần cho những hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Một người mẹ đơn thân làm thêm công việc khác để chu cấp cho gia đình có thể tìm thấy sức mạnh để tồn tại. Một góa phụ đang vật lộn với đau buồn có thể tìm thấy một hạt cải hy vọng vào mỗi buổi sáng. Thiên Chúa mong muốn ban cho mỗi người chúng ta ân sủng dồi dào của Ngài, bất kể hoàn cảnh của chúng ta.

Khi chúng ta trông cậy vào quyền năng của Chúa hơn là các nguồn lực của mình, thì những điều tốt đẹp có thể xảy ra. Chúng ta không chỉ có thể tìm thấy sức mạnh để chịu đựng mà còn có thể khám phá ra rằng lời chứng của chúng ta tạo ra niềm tin nơi những người xung quanh chúng ta. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ca ngợi Thiên Chúa khi những người này bước ra khỏi lò lửa nóng rực mà không hề hấn gì. Các học sinh của Miriam đã tìm thấy hy vọng nhờ sự tin cậy của cô nơi Chúa. Nơi Ngài, không có đau khổ nào là lãng phí. Hãy biết rằng đức tin của bạn có thể mang lại ánh sáng cho những người đang trong bóng tối, mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ và ân sủng cho những người đang gặp khó khăn.

“Lạy Chúa Giêsu, khi con cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối hay cô đơn, xin giúp con tìm được sức mạnh và niềm hy vọng nơi Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon