What I hear from Him… – Suy niệm theo WAU ngày 28.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What I hear from Him, I also tell the world (John 8:26)

Have you ever noticed how often Jesus turned the tables on his listeners? Take today’s Gospel reading. During a dispute with some Jewish leaders, he says, “I have much to say about you in condemnation” (John 8:26). That makes sense. He had already said “much” to them about their hard hearts and their opposition of him. So you might expect him to end with a stinging rebuke and words of rejection. But he didn’t. “But,” he said, “the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world” (8:26, emphasis added).

Not words of condemnation from Jesus, but a message from his Father, a message he preached everywhere he went. It’s the message that St. John had summed up a few chapters earlier: “God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him” (John 3:17).

Amazing, isn’t it? Jesus had good reasons to condemn his enemies. They were trying to kill him, after all. But instead, he urged them, “If you do not believe that I am, you will die in your sins” (John 8:24). If only they would accept him, then all would be forgiven, and they would know the joy and freedom of being “saved through him” (3:17).

The same is true for each of us-including you. There may indeed be “much” that Jesus could say to you “in condemnation” (John 8:26). He might be able to produce a long list of your sins and render an appropriate punishment for them. But he doesn’t. He looks at you with love and compassion. He may point to your sins at times, but only to forgive, to heal, and to save. That’s how much he loves you.

Are there sins in your past (or present) that are making you feel unworthy of God’s love? Are you so enmeshed in some situation right now that you think you’re beyond his mercy? Don’t believe those lies! Turn to Jesus. Let the experience of his love break any chains that might be binding you and soften whatever hardness is in your heart.

Jesus has not come to condemn you. So settle your heart, come into the Lord’s presence, and listen for his voice. Let him save you.

“Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner.”

Điều gì Ta nghe được từ Ngài, Ta cũng nói cho thế gian biết (Ga 8,26)

Bạn có bao giờ để ý thấy Chúa Giêsu thường lật ngược thế cờ đối với những người nghe Ngài không? Hãy đọc bài Tin Mừng hôm nay. Trong một cuộc tranh luận với một số nhà lãnh đạo Do Thái, Ngài nói: “Tôi có nhiều điều để lên án các ông” (Ga 8,26). Điều đó có ý nghĩa. Ngài đã nói “nhiều” với họ về lòng cứng cỏi và sự chống đối của họ đối với Ngài. Vì vậy, bạn có thể mong đợi Ngài kết thúc bằng một lời quở trách cay độc và những lời từ chối. Nhưng Ngài đã không. Ngài nói: “Nhưng Đấng đã sai tôi đến là chân thật, và tôi thuật lại điều tôi đã nghe nơi Ngài cho cả thiên hạ” (8,26, phần nhấn mạnh được thêm vào).

Không phải những lời kết án của Chúa Giêsu, mà là một thông điệp từ Cha Ngài, một thông điệp mà Ngài rao giảng ở mọi nơi Ngài đến. Đó là thông điệp mà Thánh Gioan đã tóm tắt vài chương trước đó: “Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến thế gian để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Tuyệt vời phải không? Chúa Giêsu có lý do chính đáng để lên án kẻ thù của mình. Rốt cuộc, họ đang cố giết Ngài. Nhưng thay vào đó, Ngài thúc giục họ: “Nếu các ngươi không tin Ta, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình” (Ga 8,24). Giá như họ chấp nhận Ngài, thì tất cả sẽ được tha thứ, và họ sẽ biết được niềm vui và sự tự do được “cứu nhờ Ngài” (3,17).

Điều này cũng đúng với mỗi chúng ta – bao gồm cả bạn. Thực sự có thể có “nhiều điều” mà Chúa Giêsu có thể nói với bạn “trong sự lên án” (Ga 8,26). Ngài có thể đưa ra một danh sách dài các tội lỗi của bạn và đưa ra hình phạt thích đáng cho chúng. Nhưng Ngài thì không. Ngài nhìn bạn với tình yêu và lòng trắc ẩn. Đôi khi Ngài có thể chỉ ra tội lỗi của bạn, nhưng chỉ để tha thứ, chữa lành và cứu rỗi. Đó là cách Ngài yêu bạn.

Có tội lỗi nào trong quá khứ (hoặc hiện tại) của bạn đang khiến bạn cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa không? Có phải bạn đang vướng vào một tình huống nào đó ngay bây giờ đến mức bạn nghĩ rằng bạn vượt quá lòng thương xót của Ngài không? Đừng tin những lời dối trá đó! Hãy hướng về Chúa Giêsu. Hãy để kinh nghiệm về tình yêu của Ngài phá vỡ mọi xiềng xích có thể trói buộc bạn và làm dịu đi bất cứ sự cứng rắn nào trong trái tim bạn.

Chúa Giêsu đã không đến để kết án bạn. Vì vậy, hãy để lòng mình dịu lại, hãy đến với sự hiện diện của Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Hãy để Ngài cứu bạn.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Comments are closed.

phone-icon