Sự cấp bách của Tin Mừng

0

Việc rao giảng Tin Mừng không chỉ là cấp bách, mà còn là sự đòi hỏi quan trọng. Tính cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi nhà truyền giáo có khả năng lao mình vào trong thế giới tục hóa với sự răn bảo của Chúa Giêsu: “Anh em đừng mang gì đi đường,đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Luca 9:3)

Sự cấp bách của Tin Mừng không chỉ đòi hỏi nhà truyền giáo ngày nay sống cuộc sống đơn giản và khả năng từ bỏ của cải vật chất, nhưng cũng đòi hỏi nơi họ sự lột bỏ và quẳng đi tất cả những gì làm trở ngại cho sự loan báo Tin mừng – những thứ này bao gồm cả quyền lực, tham vọng, các mối quan hệ, v.v.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi dạy rằng: “Thế giới hôm nay, mặc dù cho chúng ta thấy vô số dấu hiệu của việc từ chối Thiên Chúa, vẫn tìm kiếm Ngài trong những sự việc ngẫu nhiên và vẫn cần Ngài. Thế giới hôm nay mong đợi nơi nhà truyền giáo sự loan truyền về Thiên Chúa mà chính họ cần phải biết đến và cần quen thuộc với, giống như họ đã và đang nhận ra Đấng vô hình. Thế giới kêu gọi và hy vọng nơi nhà truyền giáo biết sống cuộc sống đơn giản, tinh thần cầu nguyện, biết sống từ thiện với mọi người, đặc biệt là đối với những người thấp hèn và nghèo khổ, sự vâng lời và khiêm nhường, sự thoát ly và lòng hy sinh. Nếu không có những dấu hiệu thánh thiện này, lời giảng của nhà truyền giáo sẽ gặp khó khăn đi sâu vào tâm khảm của con người ngày nay. Lời giảng của nhà truyền giáo sẽ trở nên vô ích và không sinh hoa trái.”(số 76)

Lạy Chúa Giêsu, xin tạo cho chúng con lòng từ bi đối với thế giới này. Xin khuấy động nơi chúng con sự khẩn cấp và niềm đam mê trong việc loan báo Tin Mừng.

Lm. Vicent Đoàn Bùi

Comments are closed.