Chấm Nối Chấm: ngày 08/12/2015 – Đấng đầy ân sủng

0

Chấm Nối Chấm: ngày 08/12/2015

ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.