Chấm Nối Chấm: ngày 10/12/2015 – Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời

0

Chấm Nối Chấm: ngày 10/12/2015

KẺ NHỎ NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.