Chấm Nối Chấm: ngày 15/12/2015 – Ngôn hành như nhất

0

Chấm Nối Chấm: ngày 15/12/2015

 NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.