Chấm Nối Chấm: ngày 16/12/2015 – Quyền năng Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 16/12/2015

 QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.