Chấm Nối Chấm: ngày 18/12/2015 – Thiên Chúa ở cùng chúng ta

0

Chấm Nối Chấm: ngày 18/12/2015

 THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.