Chấm Nối Chấm: ngày 19/12/2015 – Con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao

0

Chấm Nối Chấm: ngày 19/12/2015

CON SẼ LÀ NGÔN SỨ CỦA ĐẤNG TỐI CAO

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.