Chấm Nối Chấm: ngày 22/12/2015 – Ngợi khen Đức Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 22/12/2015

NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.