Chấm Nối Chấm: ngày 24/12/2015 – Ngôn sứ của Đấng Tối Cao

0

Chấm Nối Chấm: ngày 24/12/2015

NGÔN SỨ CỦA ĐẤNG TỒI CAO

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.