Chấm Nối Chấm: ngày 14/01/2016 – Ý thức mình tội lỗi, là hồng ân

0

Chấm Nối Chấm: ngày 14/01/2016

  Ý THỨC MÌNH TỘI LỖI, LÀ HỒNG ÂN

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.