Chấm Nối Chấm: ngày 02/02/2016 – Thấy ơn cứu độ

0

Chấm Nối Chấm: ngày 02/02/2016

 THẤY ƠN CỨU ĐỘ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.