Chấm Nối Chấm: ngày 22/02/2016 – Tảng đá của Hội thánh

0

Chấm Nối Chấm: ngày 22/02/2016

   TẢ ĐÁ CỦA HỘI THÁNH

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.