Chấm Nối Chấm: ngày 23/02/2016 – Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên

0

Chấm Nối Chấm: ngày 23/02/2016

  AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.