Chấm Nối Chấm: ngày 27/02/2016 – Thưa cha, con đã lỗi phạm

0

Chấm Nối Chấm: ngày 27/02/2016

  THƯA CHA CON ĐÃ LỖI PHẠM

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.