Chấm Nối Chấm: ngày 09/03/2016 – Làm việc vì sự sống con người

0

Chấm Nối Chấm: ngày 09/03/2016

LÀM VIỆC VÌ SỰ SỐNG CON NGƯỜI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.