Chấm Nối Chấm: ngày 11/03/2016 – Đức Giêsu là Đấng Kitô

0

Chấm Nối Chấm: ngày 11/03/2016

ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.