Chấm Nối Chấm: ngày 15/4/2016 – Thánh Thể – quà tặng vô giá

0

Chấm Nối Chấm: ngày 15/4/2016

     THÁNH THỂ – QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.