Lạy Chúa, xin cho chúng con bánh này luôn – SN song ngữ Chúa Nhật XVIII TN, năm B

0

Sunday (August 01): “Lord, give us this bread always”

Scripture: John 6:24-35

24 So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. 25 When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?” 26 Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 27 Do not labour for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has God the Father set his seal.” 28 Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” 29 Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.” 30 So they said to him, “Then what sign do you do, that we may see, and believe you? What work do you perform? 31 Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, `He gave them bread from heaven to eat.'” 32 Jesus then said to them, “Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is that which comes down from heaven, and gives life to the world.” 34 They said to him, “Lord, give us this bread always.” 35 Jesus said to them, “I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst.

Chúa Nhật     01-8         Lạy Chúa, xin cho chúng con bánh này luôn

Ga 6,24-35

24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? “26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? “29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Meditation: 

Is there anything in this life that can truly satisfy our deepest hunger and longing? Many sought Jesus out because he offered them something no one else could give – bread from heaven from the very hand of God himself. When Jesus had performed the miracle of multiplying five loaves of bread and two fish to provide a refreshing and satisfying meal for more than 5000 people (see John 6:1-15), they wanted to make him their king – no doubt because they wanted more. When Jesus withdrew from the crowd and quietly returned to Capernaum to be with his twelve disciples, they ran to seek him there (John 6:24-25). Jesus met them with a probing question – are you looking for physical food that perishes or food that gives eternal life? 

Jesus offers us the bread of heaven which produces spiritual life in us

Do you hunger for the bread of life? The Jews had always regarded the manna in the wilderness as the bread of God (Psalm 78:24, Exodus 16:15). There was a strong Rabbinic belief that when the Messiah came he would give manna from heaven. This was the supreme work of Moses. Now the Jewish leaders were demanding that Jesus produce manna from heaven as proof to his claim to be the Messiah. Jesus responds by telling them that it was not Moses who gave the manna, but God. And the manna given to Moses and the people were not the real bread from heaven, but only a symbol of the bread to come. 

 

Jesus makes the claim which only God can make: I am the bread of life. The bread which Jesus offers is none else than the very life of God. This is the true bread which can truly satisfy the hunger in our hearts. The manna from heaven prefigured the superabundance of the unique bread of the Eucharist or Lord’s Supper which Jesus gave to his disciples on the eve of his sacrifice. The manna in the wilderness sustained the Israelites on their journey to the Promised Land. It could not produce eternal life for the Israelites.

 

 

Only Jesus can satisfy our deepest hunger for everlasting truth, life and love

Jesus’ question to the crowd, and to each one of us as well, echoes the words of the prophet Isaiah: “Why do you spend your money for that which is not bread, and your labour for that which does not satisfy” (Isaiah 55:2)? There are two fundamental types of hunger – physical and spiritual. Only the Lord Jesus can satisfy the deepest hunger in our heart – the hunger for everlasting truth, life, and love. Jesus alone can satisfy our hunger for truth – because in him alone is the Truth which is found in God. Jesus alone can satisfy our hunger for life – because he alone can give us an abundant life – the supernatural life of God which transforms us now and lasts forever. Jesus alone can satisfy our deepest hunger for love – the love of God that knows no end, that never fails nor forsakes us, that outlasts sin and death. Jesus alone can satisfy the eternal hunger of our heart, mind, and spirit. 

 

 

Doing the works of God

Jesus spoke about the works of God and what we must do to be doing the works of God, namely to believe in God’s Son whom he has sent into the world. The Lord Jesus offers a new relationship with God which issues in a new kind of life – a life of sacrificial love, selfless service, and the forgiveness of others which corresponds to God’s mercy, goodness and loving kindness; a life of holiness, purity, and truth which corresponds to God’s holiness; and a life of obedience and trust which corresponds to God’s offer of abundant life, peace, and happiness. This is the work which Jesus directs us to and enables us to perform in the power of the Holy Spirit. Do you hunger for the bread which comes down from heaven and thirst for the words of everlasting life?

 

“Lord Jesus, you are the true Bread of Heaven. Only you alone can truly satisfy the deepest longing and hunger of my heart. Nourish me with the bread of life that I may be truly satisfied in you alone as the giver of life.”

Suy niệm:

Có điều gì trong cuộc sống này có thể thật sự thỏa mãn sự đói khát sâu thẳm nhất của bạn không? Nhiều người tìm kiếm Đức Giêsu vì Người ban cho họ điều mà không ai có thể cho – bánh từ trời từ chính tay Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa năm cái bánh và hai con cá ra nhiều để cung cấp bữa ăn làm cho khoan khoái và ngon miệng cho hơn năm ngàn người ăn no nê (x. Ga 6,1-15), họ muốn tôn Người làm vua – rõ ràng vì họ muốn thêm nữa. Khi Đức Giêsu rút lui khỏi đám đông và âm thầm trở về Caphanaum cùng với 12 môn đệ, dân chúng chạy đi tìm Người ở đó (Ga 6,24-25). Đức Giêsu gặp gỡ họ với câu hỏi thăm dò sự thật – các người đang tìm kiếm lương thực phần xác chóng qua hay lương thực ban sự sống vĩnh cửu?

Đức Giêsu ban cho chúng ta bánh từ trời đem lại sự sống thiêng liêng trong chúng ta

Bạn có đói khát bánh sự sống không? Người Dothái luôn quy chiếu bánh manna trong hoang địa là bánh của Thiên Chúa (Thất vọng 78,24; Xã hội 16,15). Các thầy Rabbi có niềm tin vững mạnh rằng khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ ban bánh manna từ trời. Đây là việc làm vĩ đại của Môisen. Giờ đây các nhà lãnh đạo Dothái đang đòi hỏi rằng Đức Giêsu hãy ban bánh manna từ trời như bằng chứng cho lời tuyên bố của Người là Đấng Mêsia. Đức Giêsu đáp trả bằng việc nói với họ rằng không phải ông Môisen đã ban bánh manna, nhưng là Thiên Chúa. Và bánh manna ban cho Môisen và dân không phải là bánh từ trời đích thật, nhưng chỉ là hình tượng của bánh sẽ đến.

Đức Giêsu đưa ra lời tuyên bố mà chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể: Ta là bánh sự sống. Bánh mà Đức Giêsu ban cho không gì khác hơn là bánh của Thiên Chúa. Đây là bánh đích thật có thể thỏa mãn cơn đói khát trong lòng chúng ta. Bánh manna từ trời đã là hình bóng sự sung mãn của bánh duy nhất của Thánh Thể hay Bữa Tiệc của Chúa mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ vào đêm hy tế của Người. Bánh manna trong hoang địa đã duy trì dân Israel trên cuộc hành trình tới miền Đất Hứa. Nó không thể đem lại sự sống đời đời cho dân Israel được.

Chỉ có Đức Giêsu mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của chúng ta về sự thật, sự sống, và tình yêu vĩnh cửu

Câu hỏi của Đức Giêsu dành cho đám đông và cho mỗi người chúng ta nữa, vang dội lời của ngôn sứ Isaia: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công sức vào thứ chẳng làm chắc dạ no lòng” (Is 55,2)? Có hai loại đói khát chủ yếu – thể lý và thiêng liêng. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm thỏa mãn cơn đói khát trong tâm hồn chúng ta – sự đói khát chân lý, sự sống, và tình yêu. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể làm thỏa mãn cơn đói sự thật – vì chỉ trong Người mới có Sự Thật dựa trên nền tảng của TC. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể làm thỏa mãn cơn đói Sự Sống – vì chỉ Người mới ban cho chúng ta sự sống sung mãn – sự sống thần linh của TC, biến đổi chúng ta bây giờ và mãi mãi. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể làm thỏa mãn cơn đói sâu xa nhất của tình yêu – tình yêu TC không tận cùng, không bao giờ quên lãng hay bỏ rơi chúng ta, mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể làm thỏa mãn cơn đói bất tận của lòng, trí, và linh hồn chúng ta.

Hãy làm những việc của Thiên Chúa

Đức Giêsu cũng nói về những việc của Thiên Chúa, và những gì chúng ta phải làm để thực hiện những việc của Thiên Chúa, tức là tin tưởng vào Con của Thiên Chúa, Đấng Người đã sai đến trong thế gian. Chúa Giêsu đem lại mối quan hệ mới với Thiên Chúa, cái đem lại một loại sự sống mới: Một cuộc sống yêu thương và phục vụ, và sự tha thứ cho người khác, để đáp trả lại lòng thương xót và nhân hậu của Thiên Chúa; một cuộc sống thánh thiện và tinh tuyền, để đáp trả sự thánh thiện của Thiên Chúa; và một cuộc sống vâng phục và tin cậy, để đáp trả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đây là công việc mà Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta, và để giúp chúng ta thực hiện trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bạn có đói khát bánh ban xuống từ trời và khao khát những Lời hằng sống không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh bởi trời đích thật. Chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn ước vọng và đói khát sâu thẳm nhất của lòng con. Xin nuôi dưỡng con với bánh sự sống để con có thể được vui thỏa trong mình Chúa là Đấng ban sự sống.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon