Chấm Nối Chấm: ngày 30/03/2016 – Ngài đã ở với con

0

Chấm Nối Chấm: ngày 30/03/2016

   NGÀI ĐÃ Ở VỚI CON

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.