Suy niệm với Mẹ, ngày 29.9

0

Thứ Hai, ngày 29.09.2014

Lễ kính CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

 Ga 1,47-51

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51)

Như Mẹ: Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu hứa sẽ cho các ông nhìn thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa. Một trong những lời hứa đó là mạc khải về các thiên thần. Hình ảnh các thiên thần lên lên xuống xuống cho thấy các ngài là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Bên cạnh việc phụng thờ Thiên Chúa, các ngài còn chuyển thông sứ điệp của Thiên Chúa hay can thiệp vào dòng lịch sử cứu độ.

Với Mẹ: Các thiên thần được dựng nên không chỉ để phục vụ Chúa mà còn để giúp đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con mai này được hợp đoàn với các ngài mà tán dương Chúa đời đời.

Nhờ Mẹ: Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời Mẹ qua lời truyền tin của sứ thần Gabriel, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon