Suy niệm với Mẹ, ngày 17.12

0

Thứ Tư, ngày 17/12/201

Tuần 3 MV 

Mt 1,1-17

”Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavit” (Mt 1,1)

Như Mẹ: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, nhưng đã chấp nhận mang thân phận con người, đi vào dòng lịch sử nhân loại. Người có một gia phả, một dòng tộc lâu đời từ tổ phụ Abraham. Gia phả ấy chứng thực rằng Người là con cháu vua Đavit. Người là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban tự ngàn xưa. Nơi Người, Thiên Chúa biểu lộ sự trung tín, thực hiện đúng lời Người đã phán, rằng: “sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét”.    

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, Đấng Cứu Độ trần gian, xin thương xót chúng con. Xin Ngài mau ngự đến, cứu chữa và thánh hóa tâm hồn chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ được phúc cưu mang Con Chúa trong lòng. Xin cho chúng con cũng được phúc đón rước Chúa ngự đến và ở mãi trong tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.