Suy niệm với Mẹ, ngày 28.03

0

Thứ Bảy, ngày 28.03.2015 

Ga 11,45-57

“Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50)

Như Mẹ: Ông Caipha đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu sẽ phải chết để đền tội thay cho dân và để quy tụ con cái đang tản mác khắp nơi về một mối. Người đến trần gian là để thực thi sứ mạng cứu độ, đó là chấp nhận chết đi, để mang lại sự sống cho muôn dân.

Với Mẹ: Ở trần gian, mấy người tự nguyện hy sinh chết thay cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là Thiên Chúa, là Đấng vô tội, nhưng lại chấp nhận chết như một tội nhân để đền tội thay cho loài người chúng con. Xin cho chúng con biết hy sinh vì phần rỗi tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã chấp nhận hy sinh con yêu dấu của mình là Chúa Giêsu. Và Mẹ cũng chấp nhận hy sinh mà thông phần vào hy tế của Chúa trên thập giá. Xin cho chúng con biết cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.