Suy niệm với Mẹ, ngày 28.9

0

Ngày 28.09.2014

Chúa Nhật 26 TN, Tv tuần 2

Mt 21,28-32

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Lc 21,31)

Như Mẹ: Tin Mừng cứu độ đã được loan báo, những người bị coi là tội lỗi đã nhanh chóng đón nhận. Việc đón nhận này xem ra dễ dàng hơn đối với những người tội lỗi, chứ không phải đối với những người được coi là chuẩn mực trong xã hội. Thực ra để tin được như thế, những người tội lỗi cũng đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm và cương quyết đổi đời thì mới dễ dàng đón nhận Tin Mừng.

Với Mẹ: Chúa quảng đại ban phát tình thương cho tất cả mọi người, kể cả những người tội lỗi, phần chúng con, xin giúp chúng con đáp trả với niềm tin vững mạnh và cương quyết đổi đời để xứng đáng hơn với những gì mình đã lãnh nhận.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con hoán cải và đổi mới đời sống theo Tin Mừng mà chúng con đã lãnh nhận.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon